دوشنبه, 17 مرداد 1401

1. اطلاعات شخصى و علمىheravi1

نام: محمد

نام‌خانوادگى: مومن هروی

تاريخ تولد : 02/03/1345

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى : شیمی

مرتبه علمى : استادیار

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

کارشناسی شیمی محض

شیمی

آزاد اسلامی

ایران

کارشناسی ارشد

شیمی فیزیک

آزاد اسلامی

ایران

دکتری تخصصیPhD

شیمی فیزیک

علوم و تحقیقات

ایران

تخصص اصلى: سینتیک شيمیایی، ترمودینامیک

آشنايى با زبانهاى خارجى : زبان انگلیسی

2. انتشارات

مقالات علمى در نشريات خارجى

Title

Journal

Volume

Year

Co-authors

Cooperative α - helix formation of β - lactoglobulin induced by sodium n-aalkyl sulfates

Journal of Colloid Surface Interface

293

2006

J.Chamani,...

Synthesis of novel benzimidazol [1,2-c] [1,2,4] triazolo[4,3-a] quinazoline derivatives

Journal of Chemical Research

5

2007

A.Davoodnia,..

High helical propensity of the β- lactoglobulin with non- native α- helical intermediate :A spectroscopic approach

Asian .J. of chemistry

2

2008

J.Chamani,..

A kinetic study of the electron- transfer in the reaction of tribenzylchlorotin with

[ CoW12O40]5-

 

Chinese Chemical Letters

20

2008

Fatemeh F.Bamoharram , Touran Ardalan, Pouran Ardalan

Synthesis of Silver Nanoparticles in the Presence of A Green Heteropolyacid ,H14[NaP5W30O110],and their Catalytic Activity for Photodegradation of Methylene Blue and Methyl Orange

International journal of Green Nanotechnology:Physics and Chemistry

1

2009

Fatemeh F.Bamoharram, Majid M.Heravi, Mozhgan Meraji

A Novel Synthesis for New Substituted Imidazoles

Journal of the Iranian Chemical society

5

Oct.2008

Majid M.Heravi

N. Nami, N. Ramezanian

Biosorption of Heavy Metal Ions (Pb+2,Cd+2,Ni+2) from aqueous solution by Malicorium

Asian Journal of chemistry

21

2009

M. Mohajeri,P.Ardalan and T. Ardalan

A kinetic study of the esterification of lactic acid by ethanol in the presence of Preyssler acid an eco-friendly solid acid catalyst

REACTION KINETICS,MECHANISMS AND CATALYSIS

100

2010

Fatemeh F.Bamoharram, Touran Ardalan, Pouran Ardalan

Characterization of the interaction between human lactoferrin and lomefloxacin at physiological condition:Multi -Spectroscopic and modeling description

Journal of Luminescence

130

2010

J.Chamani, N.Tafrishi,M.Momen-Heravi

Kinetic and Thermodynamic Study on the Removal of Methyl orange from Aqueous Solution by Adsorption onto Camel Thorn plant

Asian Journal of chemistry

7

2010

F.Mogaddasi, M.Momen Hravi, M.R. Bozorgmehr, P.Ardalan, T.Ardalan

Iron Recycling Of Slag for E.A.F Steelmaking by Solid Carbon

Asian Journal of chemistry

10

2011

M.Khoshki,M.H.Golmakani and M.Momen Heravi

Biosorption of Methyl Orange from Aqueous Solution by Silk Maize as an Eco- Friendly Biosorbent

Asian Journal of chemistry

11

2011

Elham Rashidi Ghane, Mohammad MomenHeravi,Sara Borjali, Touran Ardalan and Pouran Ardalan

Kinetic Study of Biosorption of Methyl Orange from Aqueous Solution by Tail of Black Cherry as an Eco-friendly Biosorbent

Asian Journal of chemistry

11

2011

---

Kinetic study effect of Au/Tio2 nanocatalysts preparated by photo-assisted deposition method on DPPH radicals

Journal of Nanostructure in chemistry

4

2011 پذیرش

E.Maleki

ارائه مقاله یا خلاصه مقاله در همایشهای علمی معتبر

عنوان مقاله

عنوان همایش علمي

تاريخ

محل برگزاري

همكار(ان)

Camel thorn as an Eco-friendly Biosorbent for Removal of reactive dye from Textile wastewaters

اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

1388

ايران - رشت

F.Moghaddasi, P.Ardalan, Touran Ardalan

Using Adaptive-Network - based Fuzzy Inference Systems in supercritical carbon dioxide extraction design

The 4th conference and workshop on Mathematical Chemistry

1389

ايران - دزفول

Mohammad Reza Bozorgmehr and Samaneh Ghaffari Moghaddam

Kinetic study of DPPH scavenging In the presence of carnitine as as antioxidant

1th national Iranian New Chemistry congrecs

1390

ايران - شيراز

A.Kabiri

Kinetic study of Reaction of Na-R-ALA Antioxidant with DPPH free Radical Using Ultraviolent Spectroscopy

1th national Iranian New Chemistry congrecs

1390

ايران - شيراز

Faezeh Jelini

A Novel ciew of nano-Interaction Between Human serum Transferrin and Colchicin by the flurescence quenching method

2nd Conferences on Applications of Nanotecnology in Sciences,Engineering and Medicine

1390

ايران - مشهد

Z.goldouzian,M.kabiri,J.Chamani

Kinetic study of DPPH scavenging in the presence of mixture of zinc and vitamin C as an antioxidant

14th Iranian Physical Chemistry Conference University of Tehran,Kish

1389

ايران - كيش

B.Haghi,P.ardalanand T.Ardalan

Hydrothermal synthesis of nanosized Tio2 and Au/Tio2 catalysts prepared by microwave-assisted deposition

14th Iranian Physical Chemistry Conference University of Tehran,Kish

1389

ايران - كيش

N.Reihani,E.Maleki

Photo-assisted deposition of Au nanoparticles on Tio2 and the effect pH values

14th Iranian Physical Chemistry Conference University of Tehran,Kish

1389

ايران - كيش

N. Reihani

Evaluation of thermodynamic properties of long chain organic compounds using GMA equation of state

14th Iranian Physical Chemistry Conference University of Tehran,Kish

1389

ايران - كيش

A.Morsali and M.Ghrbani

Kinetic study of DPPH scavenging in the presence of saffron calycle extract as an antioxidant

14th Iranian Physical Chemistry Conference University of Tehran,Kish

1389

ايران - كيش

P.Ardalan, T.Ardalan, M.M.Heravi

توسعه علمی، اولویت اول

ا همایش نهضت تولید علم <جنبش نرم افزاری و آزاداندیشی

1383

ايران-مشهد

معصومه مهاجری

نو اندیشی در علوم طبیعی با نگرش به آیات قرآن

همایش منطقه ای نواوری و شکوفایی

1387

ايران-مشهد

حمید ممهد هروی،سید مصطفی ظریف

تخمین نظری ثابت سرعت تجزیه ایزوپروپیل وینیا اتر در دماهای مختلف و پیشنهاد معادله آرنیوس برای آن

سیزدهمین کنگره شیمی و مهندسی شیمی ایران

1377

ايران - تهران

---

محاسبه ناخیه سقوط تجزیه خرارتی ترسیوبوتیل ف2-کلرو بوتیل،نرمال پروپیل،ایزوپروپیل،2-متوکسی اتیل وینیل اتر ها بر اساس نظریه RRKM با استفاده از روش PM3

نخستین کنگره شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

1378

ايران - تهران

حسین آقایی و داود نوری شرق

محاسبه چگالی حالت ها و مجموع خالت های ارتعاشی با بکار گیری تقریب نیمه کلاسیکی ویتن- رابینویچ با استفاده از روش های اوربیتال مولکولی نیمه تجربی

نخستین کنگره شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

1378

ايران - تهران

حسین آقایی و کریم زارع

مطالعه سینتیک تجزیه حرارتی مرتبه اول پارا-فرمالدهید، پارا - استالدهید ، پارا- N-و- بوتیر آلدهید با استفاده از روش مکانیک کوانتومیPM3

نخستین کنگره شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

1378

ايران - تهران

محمدرضا رستین فرمنش، خسین آقایی و داودنوری شرق

مطالعه سینتیک واکنش تجزیه تک مولکولی بوتیل مینیل اتر در فاز گازی و تخلیل اثر شاحه دار شدن گروه آلکیل بر آن

دومین کنگره شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

1379

ايران - تهران

حسین آقایی و داود نوری شرق

بررسی روند تغییرات ضایب فعالیت الکترولیت های قوی براساس نظریه دبای-هوکل وارتباط آن با رسانایی اکی والانی محلول

دومین کنگره شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

1379

ايران - تهران

حسین آقایی

مطالعه ترمودینامیکی فرآیند نوآرایی 1و3 - پنتا دی ان و بررسی اثر استحلاف های مختلف

دومین کنگره شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

1379

ايران - تهران

وحید شریعت

تهیه و کاربرد شبه مروارید های سیمانی در جذب الودگی های فلزات سنگین آب های آلوده

سومین کنگره شیمی دانشگاه آزاد اسلامی

1381

ايران - تهران

---

Adsorption of Pb(II) and Cd(II) Heavy Metal ions from aqueous solution by Malicorium as an Absorbent

نهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

1385

ايران-سمنان

Masoumeh Mohajeri

Preyssler Catalyst, [NaP5W30O110]14- as an Efficient Inorganic Solid Acid Catalyst in Direct Esterification of Butanol

نهمین کنفرانس سیمی معدنی ایران

1385

ايران-سمنان

F.F.Bamoharram,MajiMina Roshani, Manouchehr.Jahagir

Catalytic Performance of Preyssler and Mixed-addenda Heteropolyanions as Inorganic Solid Catalysts in Lactonization of Various Diols

نهمین کنفرانس سیمی معدنی ایران

1385

ايران-سمنان

F.F.Bamoharram,Mai, Mohammad .M.Heravi,Ali Gharib

Kinetic studies of the thermal decomposition of some alkyl vinyl ethers in gas phase on the base of modern RRKM theory byPM3 semi-empirical Quantum mechanic method

The International Symposium on Gas Kinetics

1385

Orlean- France

M. Mohajeri

Synthesis of Benzimidazol[1,2-c][4,3-a]quinazoline : a new heterocyclic ring system

12th Iranian Seminar of Organic Chemistry

1384

ايران- اهواز

Davoodnia A, Golshani e, and Bakavoli M

مطالعه ترمودینامیکی تا خوردگی لیزوزیم در بر هم کنش با سورفکتانت ها

هفتمین کنفرانس بیوشیمی فیزیک ایران

1385

تبریز

مریم صادق نژاد،جمشید خان چمنی

دیدگاهی نو در زمینه غیر طبیعی شدن دو حالته و چند خالته پروتئین یک مطالعه سینتیکی و ترمودینامیکی

هفتمین کنفرانس بیوشیمی فیزیک ایران

1385

تبریز

تکتم تربتی،نسیم رضایی ،جمشید خان چمنی

Biosorption of Pb( II) and Cd(II) metals ions from aqueous Solution by Malicorium

پانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

1385

شیراز

Mohajeri M, Ardalan t, Ardalan P

دیدگاهی نو در القای خالت خد واسط پروتئین لیزوزیم در برهمکنش با سورفکتانت های آنیونی

هشتمین کنفرانس بیوشیمی فیزیک ایران

1386

سیستان و بلوچستان

مریم صادق نژاد، جمشید خان چمنی

مقایسه پارامتر های سینتیکی مهار و فعال سازی آنزیم لاکتات دهیدروژناز توسط مواد فعال سطخی آنیونی و کاتیونی در محیط زنده و آزمایشگاه

هشتمین کنفرانس بیوشیمی فیزیک ایران

1386

سیستان و بلوچستان

نسیم رضایی،امید رجبی ،جمشید خان چمنی

مطالعات ترمودینامیکی بر روی HAS و اثرات متقابل سدیم دو دسیل سولفات و دودسیل تری متیل آمونیوم بروماید در غلظت های بالا و پائین CMC

هشتمین کنفرانس بیوشیمی فیزیک ایران

1386

سیستان و بلوچستان

تکتم تربتی،امید رجبی ،جمشید خان چمنی

یک روش جدید برای تهیه نانو ذرات نقره در حضور کاتالیزور اسیدی معدنی

اولین کنفرانس کاربرد های نانو تکنولوژی در علوم پایه ،مهندسی و پزشکی

1386

ايران- مشهد

فاطمه فراش بامحرم، مژگان معراجی

12-tungstocobalt (III) ate ion as a Green Heteropoly anion for Catalytic Cleavage of C-Sn bond

International Catalysis Conference-ICC2008

1387

ايران - تهران

F.F. Bamoharram, T. Ardalan , P. Ardalan

Preyssler Catalyst : An Efficient and Green Catalyst for Preparation of Ethyl Lactate

International Catalysis Conference-ICC2008

1387

ايران - تهران

F.F. Bamoharram, P. Ardalan , T. Ardalan

Supported Malicorium as a New Biosorbent for Removal Lead and Cadmium Ions from Wastewaters

شانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

1388

همدان

P.Ardalan, T. Ardalan, M.Mohajeri

Kinetic studies in photochemical reaction of azo dyes of methylorange in presence of Heteropolyanion catalyst

International Symposium on Catalysis and Fine Chemicals 2009

1388

كره جنوبي-سئول

F.F. Bamoharram, Sahar Raoof

Removal of Reactive Dye from Aqueous Solution by Camel Thorn Plant as a Green Biosorbent

International Symposium on Catalysis and Fine Chemicals 2009

1388

كره جنوبي-سئول

F. Moghaddasi, M.R. Bozorgmehr

Malicorium as a Green Biosorbent for Removal of Phenol from Aqueous Solution

International Symposium on Catalysis and Fine Chemicals 2009

1388

كره جنوبي-سئول

M. Mohajeri, P.Ardalan,T.Ardalan

Kinetic study of DPPH scavenging in the presence of mixture of carnitine and silybum maranum extract as an antioxidant

پانزدهمین کنگره شیمی ایران

1390

ايران - همدان

A. Kabiri

Camel thorn as an Eco-friendly Biosorbent for Removal of reactive dye from Textile wastewaters

The 1th International and the 7th National Iranian Textil Engineering Conference

1388

ايران -رشت

F.Moghaddasi, P.Ardalan, Touran Ardalan

Quantitative relationship among enthalpy of interaction between surfactant and supercritical carbon dioxide and structural parameters of surfactant

پانزدهمین کنگره شیمی ایران

1390

همدان

Elham Taheri,Mohammad Reza Bozorgmehri

مقالات علمى در سمينارها و كنگره ها

عنوان مقاله

نام مجله

سال انتشار

تخمين ضرايب فعاليت الكتروليت ها از راه سنجش رسانائی الكتريكی آنها"

سخنرانی در اولين سمينار دو سالانه الكتروشيمی

1372

مطالعه نظری سينتيك واكنش تجزيه اتيل وينيل اتر در فاز گازی بر اساس رهيافت ترموديناميك آماری"

سخنرانی در سيزدهمين كنگره شيمی و مهندسی شيمی ايران،

1377

" تخمين ثابت سرعت ايزو پروپيل وينيل اتر در دماهای مختلف و پيشنهاد معادله آرنيوس برای آن"

پوستر در سيزدهمين كنگره شيمی و مهندسی شيمی ايران

1377

" محاسبه ناحيه سقوط تجزيه حرارتی برخی از آلكيل وينيل اتر ها بر اساس نظريه RRKM

سخنرانی در نخستين كنگره شيمی دانشگاه آزاد اسلامی

1378

محاسبه چگالی و مجموع حالتها ی ارتعاشی و گيری تقريب ويتن - رابينويچ با استفاده از روش های اوربيتال مولكولی نيمه تجربی

پوستر در نخستين كنگره شيمی دانشگاه آزاد اسلامی

1378

مطالعه سينتيك تجزيه حرارتی مرتبه اول پارا فرمالدئيد ، پارا استالدئيد ، پارا بوتير آلدئيد و پارا ايزو بوتير آلدئيد با استفاده از روش های مكانيك كوانتومی PM3

سخنرانی در نخستين كنگره شيمی دانشگاه آزاد اسلامی

1378

مطالعه ترموديناميكی فر آيند تبديل فوماريك اسيد به ماليك اسيد در چرخه كربس با استفاده از روش اوربيتال مولكولی نيمه تجربی PM3"

سخنرانی در چهارمين گردهمائی بيوشيمی فيزيك ايران ، مركز IBB دانشگاه تهران

1378

مطالعه سينتيك واكنش تجزيه تك مولكولی بوتيل وينيل اتر در فاز گازی و تحليل اثر شاخه دار شدن گروه آلكيل بر آن

سخنرانی در دومين كنگره شيمی دانشگاه آزاد اسلامی

1379

" بررسی روند تغييرات ضرايب فعاليت الكتروليت های قوی بر اساس نظريه دبای - هوكل و ارتباط آن با رسانائی اكی والانی محلول

سخنرانی در دومين كنگره شيمی دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران

1379

 

مطالعه ترموديناميكی فرآيند نوارائی 1 و 3 پنتا دی ان به 2و4 پنتا دی ان و بررسی اثر استخلاف های مختلف

پوستر در دومين كنگره شيمی دانشگاه آزاد اسلامی

1379

 

" تهيه و كاربرد شبه مرواريد های سيمانی در تصفيه پساب های صنعتی"

پوستر در سومين كنگره شيمی دانشگاه آزاد اسلامی

1381

 

دیدگاهی نو در زمینه ارتباط میان ثابت تعادل فرآیند های غیر طبیعی شدن پروتئین ها

ارایه شده در هفتمین کنفرانس بیو شیمی فیزیک ایران

1385

 

مطالعه ترمودینامیکی تا خوردگی لیزوزیم در بر هم کنش با سورفکتانت ها"

ارایه شده در هفتمین کنفرانس بیو شیمی فیزیک ایران

1385

 

Biosorption of Pb (ІІ) and Cd (ІІ) Metal ions from aqueous solution by Malicoriu

پانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

1385

 

synthesis of Benzimidazo [1,2-C] [1,2,4] triazolo [4,3-a] quinazolines : a new heterocyclic ring system

12th Iranian Seminar of Organic Chemistry

1384

 

Adsorption of Pb(II) and Cd(II) Heavy Metal ions from aqueous solution by Malicorium as an Absorbent

9th Iranian Inorganic Chemistry Conference

1385

 

Catalytic Performance of Preyssler and Mixed - addenda Heteropolyanions as Inorganic solid catalysts in lactonization of Various Diols (نفر سوم)

9th Iranian Inorganic Chemistry Conference

1385

 

Preyssler Catalyst, [NaP5W30O110]14- as an

Efficient Inorganic Solid Acid Catalyst in Direct Esterification of Butanol

9th Iranian Inorganic Chemistry Conference

1385

 

مطالعات ترمودینامیکی بر روی HSA و اثرات متقابل سدیم دو دسیل سولفات و دو دسیل تری میتیل آمونیوم بروماید در غلظت های بالا و پایین CMC

ارایه شده در هشتمین کنفرانس بیو شیمی فیزیک ایران

1386

 

12-tungstocobalt (III) ate ion as a Green HEteropoly anion for Catalytic Cleavage of C-Sn bond

پذیرش جهت ارایه در کنفرانس بین المللی کاتالیست 2008

1387

 

A new route for preparation of silver nanoparticles in the presenve of an inorganic acidic catalyst

ارایه شده در اولین کنفرانس کاربرد های نانو تکنولوژی NTC2008

 

 

كتابهاى تاليفى/ترجمه

نام كتاب

ناشر

محل انتشار

چندمين چاپ

آخرين سال چاپ

همكار(ان(

سیستم بین المللی واحد ها

محقق

مشهد

اول

1376

مهاجری

مبانی الکتروشیمی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

مشهد

اول

1389

معصومه مهاجری

شیمی کوانتومی(ترجمه)

دانشگاه ازاد اسلامی مشهد

مشهد

اول

1388

توران اردلان و پوران اردلان

3. عضويت در مجامع علمى

عضويت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى

نام انجمن

كشور

تاريخ

از

تا

انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران

ایران

1365

کنون

انجمن احتراق ایران

ایران

1386

کنون

انجمن نانو تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ایران

1385

کنون

انجمن شیمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ایران

1386

کنون

خدمات به انجمنهاى علمى يا نشريات

نام انجمن علمى يا نشريه

سمت يا نوع خدمت

تاريخ

از

تا

دانش پژوهان جوان

مدیر مسئول

1386

کنون

4. كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى و جوايز رسمى

عنوان كار تحقيقاتى ، جايزه يا نشان

اهدا كننده

سال دريافت

تحت عنوان :مطالعه حالت حد واسط القاء شده با محتوای هلیکسی در پروتئین
بتا لاکتوگلو بولین گاوی توسط الکیل سولفاتها با استفاده از داده های اسپکتروسکوپی

معاونت پژوهشی سازمان مرکزی-تهران

1386

5. سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

شیمی فیزیک 1 و2

شیمی عمومی1و2

شیمی کوانتومی

طیف سنجی مولکولی

اصول صنایع شیمیایی

شیمی فیزیک پیشرفته

ترمودینامیک آماری

سینتیک شیمیایی

شیمی سطح وحالت جامد

خوردگی فلزات

علايق پ‍‍ژوهشى : شیمی محاسباتی، سینتیک شیمیایی ، کاتالیست ها

6. مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت

شرح

محل

تاريخ

از

تا

مدیر پژوهشی

دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1380

1384

معاون آموزشی و دانشجویی

دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1382

1384

مدیر کل پژوهشی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1384

1386

رئیس دفتر باشگاه پژوهشگران جوان مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1385

1387

رئیس دانشکده

دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1386

1391

خدمات علمی - اجرایی

شرح

محل

تاريخ

از

تا

عضو شورای آموزشی دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1/9/1383

25/10/1384

عضو هیات اجرایی کانون فارغ التحصیلان

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

26/12/1383

26/12/1385

عضو هیات شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1/3/1384

1/3/1385

عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

26/5/1385

28/12/1387

عضو کمیته تحصیلات تکمیلی گروه شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

28/12/1387

تاکنون

7. نحوه ارتباط

پست الكترونيكى : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

8. آدرس محل كار : دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد