سه شنبه, 05 بهمن 1400
نحوه انجام امور پايان نامه و سمينار

پس از انتخاب واحد پايان نامه و سمينار دانشجويان كارشناسى ارشد رياضى لازم است مراحل زير را طى نمايند.

1) دريافت معرفى نامه و فرم پروپزال و فرم هاى CICT از گروه رياضى.

2) تحويل نامه فوق به استاد راهنما و پس از مشخص شدن استاد مشاور برگشت آن به گروه.

3) تحويل فرم هاى تكميل شده پروپزال و CICT حداكثر تا 45 روز قبل از دفاع.

4) پس از اخذ كد پايان نامه آماده شدن براى دفاع از پايان نامه.

5) حداقل 1 ماه قبل از دفاع، درخواست مجوز دفاع از آموزش توسط واحد خدمات كامپيوترى دانشكده علوم.

6) پس از صدور مجوز دفاع از آموزش، تعيين تاريخ دفاع با هماهنگى اساتيد راهنما، مشاور و داور، حداقل 15 روز قبل از دفاع.

7) حداقل 10 روز قبل از دفاع، نامه به مدير گروه رياضى و اعلام عنوان پايان نامه و نام اساتيد راهنما، مشاور و داور و ذكر زمان دقيق دفاع و تقاضاى اتاق سمينار يا سالن اجتماعات از گروه.

8) دريافت صورتجلسه دفاع از مركز خدمات كامپيوتر دانشكده.

9) آگهى دفاع و دعوتنامه اساتيد توسط گروه حداقل 7 روز قبل از دفاع.

10) پس از دفاع حداكثر پس از 10 روز ، تحويل 4 نسخه پايان نامه و چكيده پايان نامه به گروه، جهت ارسال به دفتر تحصيلات تكميلى دانشگاه.
كميته علمى تحصيلات تكميلى دانشگاه