سه شنبه, 05 بهمن 1400

ليست دروس مقطع كارشناسى ارشد رياضى محض

كد درس

نام درس (دروس الزامى)

تعداد واحد

آناليز حقيقى (1)

4

توپولوژى جبرى (1)

4

جبر پيشرفته

4

كد درس

نام درس (دروس جبرانى)

تعداد واحد

جبر 3

4

توپولوژى عمومى

4

آناليز رياضى 3

4

كد درس

نام درس (دروس تخصصى)

تعداد واحد

سمينار

2

پروژه

6

كد درس

نام درس (دروس تخصصى اختيارى)

(حداقل 3 درس بايد گذرانده شود)

تعداد واحد

آناليز تابعى (1)

4

نظريه گروههاى متناهى

4

نظريه گروههاى نامتناهى

4

جبر جابجايى

4

جبر همولوژى

4

نظريه عملگرها

4

آناليز هارمونيك

4