سه شنبه, 05 بهمن 1400

ليست دروس مقطع كارشناسى ارشد رياضى كاربردى

كد درس

نام درس (دروس الزامى)

تعداد واحد

 

آناليز حقيقى

4

 

آناليز عددى پيشرفته

4

 

تحقيق در عمليات پيشرفته (1)

4

 

كد درس

نام درس (دروس جبرانى)

تعداد واحد

 

آناليز عددى (2)

4

 

تحقيق در عمليات (2)

4

 

كد درس

نام درس (دروس جبرانى)

تعداد واحد

 

آناليز عددى (2)

4

 

تحقيق در عمليات (2)

4

 

كد درس

نام درس (دروس تخصصى)

تعداد واحد

 

سمينار

2

 

پروژه

6

 

كد درس

نام درس (دروس تخصصى اختيارى)

(حداقل 3 درس بايد گذرانده شود)

تعداد واحد

 

تحقيق در عمليات پيشرفته (2)

4

 

برنامه ريزى خطى پيشرفته

4

 

روشهاى عددى در جبر خطى

4

 

كنترل بهينه

4

 

نظريه تقريب

4

 

حل عددى معادلات ديفرانسيل معمولى

4

 

حل عددى معادلات ديفرانسيل جزيى

4