سه شنبه, 05 بهمن 1400

آرايش  ترمى  رشته رياضى كاردانى

نيمسال اول

رديف

كد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع

1

رياضى پيش دانشگاهى

2

عمومى

2

فيزيك پيش دانشگاهى

2

عمومى

3

زبان پيش دانشگاهى

2

عمومى

4

رياضى عمومى (1)

4

پايه

5

كليات روشها و فنون تدريس (1)

2

تربيتى

6

روانشناسى عمومى

2

تربيتى

7

تربيت بدنى

1

عمومى

نيمسال دوم

رديف

كد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع

8

رياضى عمومى (2)

4

پايه

9

كليات روشها و فنون تدريس (2)

1

تربيتى

10

مبانى رياضيات

4

پايه

11

روانشناسى تربيتى

2

تربيتى

12

سنجش و اندازه گيرى پيشرفت تحصيلى

2

تربيتى

13

اخلاق اسلامى

2

عمومى

نيمسال سوم

رديف

كد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع

14

آمار احتمال

3

پايه

15

كليات و راهنمايى و مشاوره

2

تربيتى

16

آموزش رياضى و حل مسئله

3

پايه

17

انديشه اسلامى(1)

2

عمومى

نيمسال چهارم

رديف

كد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع

18

طراحى توليد و كاربرد مواد آموزشى

2

تربيتى

19

جبر

4

پايه

20

مقدمات روشهاى مطالعه و پژوهش

1

تربيتى

21

فارسى عمومى

3

عمومى

22

هندسه

4

پايه

23

تمرين معلمى (1)

5/1

تربيتى

نيمسال پنجم

رديف

كد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع

24

جبر خطى مقدماتى

4

پايه

25

تمرين معلمى(2)

5/1

تربيتى

26

انسان در اسلام

2

عمومى

27

بررسى كتاب هاى رياضى دوره راهنمايى

3

پايه

28

كاربرد كامپيوتر در آموزش رياضى

3

پايه

29

تاريخ رياضيات

2

پايه

نيمسال ششم

رديف

كد درس

نام درس

تعداد واحد

نوع

30

انقلاب اسلامى و ريشه هاى آن

2

عمومى

31

بهداشت و محيط زيست

2

پايه

32

جمعيت و تنظيم خانواده

2

عمومى

33

زبان عمومى

3

عمومى

34

قرآن

1

عمومى

35

وصايا

1

عمومى