سه شنبه, 05 بهمن 1400

دروس دوره هشت ترمى رشته رشته رياضى كاربردى (كارشناسى پيوسته)

نيمسال اول

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

1

رياضى پيش دانشگاهى

خير

عمومى

2

فيزيك پيش دانشگاهى

خير

عمومى

3

زبان پيش دانشگاهى

خير

عمومى

4

رياضى عمومى (1)

خير

پايه

5

مبانى كامپيوتر و برنامه سازى

خير

پايه

6

فارسى عمومى

خير

پايه

7

عمومى

خير

عمومى

نيمسال دوم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

8

رياضى عمومى (2)

خير

پايه

9

فيزيك (1)

خير

پايه

10

مبانى رياضيات

خير

پايه

11

زبان عمومى

خير

عمومى

12

آزمايشگاه فيزيك (1)

خير

پايه

13

تنظيم خانواده

خير

عمومى

14

عمومى

خير

عمومى

نيمسال سوم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

15

رياضى عمومى (3)

خير

پايه

16

جبر (1)

خير

پايه

17

معادلات ديفرانسيل

خير

پايه

18

فيزيك (2)

خير

پايه

19

آزمايشگاه فيزيك (2)

خير

پايه

20

تربيت بدنى (1)

خير

عمومى

21

عمومى

خير

عمومى

نيمسال چهارم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

22

آناليز رياضى(1)

خير

پايه

23

آمار احتمال (1)

خير

پايه

24

برنامه سازى پيشرفته

خير

پايه

25

رياضيات گسسته

خير

تخصصى

26

تاريخ علم رياضيات

بلى

اختيارى

27

تربيت بدنى (2)

خير

عمومى

28

وصايا

خير

عمومى

نيمسال پنجم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

29

جبر خطى

خير

پايه

30

نظريه گراف

خير

پايه

31

آمار و احتمال(2)

خير

پايه

32

آناليز رياضى (2)

خير

پايه

33

فلسفه علم رياضيات

بلى

اختيارى

34

عمومى

خير

عمومى

نيمسال ششم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

35

آناليز عددى (1)

خير

پايه

36

تحقيق در عمليات (1)

خير

پايه

37

فرايند تصادفى

خير

پايه

38

توابع مختلط

خير

پايه

39

زبان تخصصى

خير

پايه

40

عمومى

خير

عمومى

نيمسال هفتم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

41

آناليز عددى (2)

خير

پايه

42

سريهاى زمانى

خير

پايه

43

ساختمان داده ها

خير

پايه

44

آناليز رياضى (3) يا (تحقيق در عمليات 2)

بلى

اختيارى

45

عمومى

خير

عمومى

46

قرآن

خير

عمومى

نيمسال هشتم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

47

نظريه زبانها و ماشينها

بلى

اختيارى

48

نطريه معادلات ديفرانسيل يا (جبر 2)

بلى

اختيارى

49

از دروس باقيمانده اختيارى

خير