یکشنبه, 22 فروردين 1400

tabestan1

ساعت شروع انتخاب واحد در دانشكده علوم (راهنمايي و الهيه ) ساعت 12 مي باشد.