دوشنبه, 17 مرداد 1401
 

اعضاء خانه كارآفريني دانشكده علومImage

دكتر محمد مومن هروي

دكتر جمشيد خان چمني

دكتر حامد ژياني رضايي

دكتر محسن علامه

دكتر فرشيد سعيدي

آقاي امير دانشگر

خانم معصومه مهاجري


هدف خانه كارآفريني دانشكده علوم
سرفصل

- تعريف واژگان و مفاهيم : نظام اقتصادي و بخش هاي آن ،نقش بخش خصوصي و كسب كار ،كارسازمان يافته و مديريت در بخش خصوصي ،كارآفريني ،خود اشتغالي ،كسب و كار و صنايع كوچك دانش محور.

- كارآفريني و كسب و كار كوچك: روحيه و اخلاق كارآفريني ،ويژگيهاي كارآفرينان، انگيزه توفيق طلبي ،سرمايه گذاري مخاطره آميز،جايگاه اجتماعي كارآينان،ديدگاههاي مختلف نسبت به كارآفرينان و ايجاد واحدهاي كوچك.

- كليات متدولوژي بررسي و ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري ،شناسايي ايده هاي سرمايه گذاري ،مطالعات قبل از انتخاب ايده سرمايه گذاري ، مطالعه بازار،امكان سنجي فني و مهندسي مالي ،ارزيابي طرح سرمايه گذاري ،نحوه تدوين و رئوس مطالب يك برنامه كسب و كار.

- نوآوري و ايجاد غربال كردن ايده هاي سرمايه گذاري ،راههاي تعيين رشته فعاليت روشهاي ايجاد ايده هاي سرمايه گذاري صنعتي ،روشهاي عمده تفكر خلاق ،غربال كردن مقدماتي ايده هاي سرمايه گذاري.

-نحوه تامين مالي طرحهاي سرمايه گذاري و حمايت دولت ،بانكداري و مقررات راههاي صنعتي ،تامين مالي از طريق تبصره هاي بودجه سالانه ،طرح هاي حمايتي دولت در جهت اشتغالزايي و خود اشتغالي دانش آموختگان.

-قوانين و مقررات مربوط به تاسيس و اداره شركت ها،انواع مشاركت ،كليات درباره شركتهاي سهامي ،مقررات مربوط به عوارضات و ماليات هاي مختلف ،كلياتي درباره قوانين و مقررات واردات و صادرات.

Image

پروژه :در طول ترم دانشجويان با تشكيل گروههاي 2 تا 5 نفره يك ايده سرمايه گذاري ايجاد و برنامه مقدماتي كسب و كار آنرا تدوين و بصورت گزارشي كوتاه در پايان ترم ارايه مي دهند.  

-انگيزه توفيق طلبي ،سرمايه گذاري مخاطره آميز،جايگاه اجتماعي كارآينان،ديدگاههاي مختلف نسبت به كارآفرينان و ايجاد واحدهاي كوچك.

-كليات متدولوژي بررسي و ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري ،شناسايي ايده هاي سرمايه گذاري ،مطالعات قبل از انتخاب ايده سرمايه گذاري ، مطالعه بازار،امكان سنجي فني و مهندسي مالي ،ارزيابي طرح سرمايه گذاري ،نحوه تدوين و رئوس مطالب يك برنامه كسب و كار.

-نوآوري و ايجاد غربال كردن ايده هاي سرمايه گذاري ،راههاي تعيين رشته فعاليت روشهاي ايجاد ايده هاي سرمايه گذاري صنعتي ،روشهاي عمده تفكر خلاق ،غربال كردن مقدماتي ايده هاي سرمايه گذاري.

-نحوه تامين مالي طرحهاي سرمايه گذاري و حمايت دولت ،بانكداري و مقررات راههاي صنعتي ،تامين مالي از طريق تبصره هاي بودجه سالانه ،طرح هاي حمايتي دولت در جهت اشتغالزايي و خود اشتغالي دانش آموختگان.

-قوانين و مقررات مربوط به تاسيس و اداره شركت ها،انواع مشاركت ،كليات درباره شركتهاي سهامي ،مقررات مربوط به عوارضات و ماليات هاي مختلف ،كلياتي درباره قوانين و مقررات واردات و صادرات.