پنج شنبه, 03 خرداد 1397

پيشنهاد راه اندازى مجله علمى The Jornal of Iranian Earth Sciences توسط گروه زمين شناسى ودر تاريخ 25/01/1387 توسط سازمان مركزى تصويب شد.