چهارشنبه, 30 خرداد 1397

دومين مجمع عمومی انجمن رياضی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

در تاريخ 09/03/1390با حضور دكتر حامد ژيان رضايي به عنوان نماينده تام الاختيار انجمن های علمی دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت دانشجويي دانشكده  جناب آقای دكتر محمود حسني  به عنوان رئيس جلسه و اعضای انجمن برگزار گرديد.

پس از رای گيری 6 نفر به عنوان هيات مديره و 1 نفر به عنوان علی البدل به شرح زير تعيين گرديد.

هيات مديره انجمن:

1- آقای دكتر فرشيد سعيدی (بازرسي انجمن)

2- آقای دكتر محسن عرفانيان اميدوار

3- آقای حسن خسروي (رياست انجمن)

4- آقاي حامد مينائي آذري (خزانه دار)

5- آقاي الياس فرياد

6- خانم نفيسه اكبرالسادات

علی البدل

  • 1- خانم زهرا برزنوني