چهارشنبه, 30 خرداد 1397
متقاضيان ثبت نام در انجمن بيولوژي كاربردي خواهشمند است پس از تكميل فرم  و پرداخت حق عضويت ، فرم مربوطه و  شماره فيش را به پست الكترونيكي  ......... ارسال نماييد.
قابل ذكر است حق عضويت براي
دانشجويان كارشناسي : 50000 ريال
تحصيلات تكميلي : 100000 ريال
اعضاي هيات علمي :200000 ريال
ساير موارد : 150000 ريال مي باشد.
شماره حساب انجمن بيولوژي كاربردي به شرح ذيل مي باشد:.......
فرم ثبت نام انجمن بيولوژي كاربردي

نام :

نام خانوادگي :

نام پدر :

جنسيت :

مذكر مؤنث

شماره شناسنامه :

تاريخ تولد ( به تفكيك روز / ماه / سال) :

محل تولد :

وضعيت تحصيلات :

رشته تحصيلي :

كد ملي :

آدرس محل سكونت :

كد پستي :

تلفن منزل :

تلفن همراه :

پست الكترونيك :

شغل :

آدرس محل كار يا تحصيل :

توانايي هاي همكاري با انجمن :