سه شنبه, 20 آذر 1397

انجمن بيولوژی كاربردی ايران

گروه زيست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برای اولين بار اقدام به برگزاری اولين كنگره بيولوژی كاربردی ايران بمدت 2 روز در بهمن ماه 1379 كرد كه با همكاری دانشگاه فردوسی مشهد ، اداره كل آموزش و پرورش خراسان و اداره كل محيط زيست خراسان برگزار گرديد . در اين كنگره بالغ بر 350 مقاله در قالب سخنرانی و پوستر در كليه زمينه های زيست شناسی ارائه گرديد . بدنبال برگزاری اولين كنگره و استقبال اعضای هيات علمی ، با نگاهی تازه و كاربردی به زيست شناسی و طرح آموزش نوين زيست شناسی در ارديبهشت 1380 تصميم به تاسيس انجمن بيولوژی كاربردی ايران گرفته شد كه پس از طی مراحل قانونی با تاسيس اين انجمن در تاريخ 15/4/81 موافقت شد . بدنبال آن انجمن اقدام به عضو گيریاز اعضای هيئت علمی، كارشناسان آموزشی و دانشجويان رشته زيست شناسی كرد و در جلسه مجمع عمومی عادی كه در تاريخ 29/5/81 در دانشكده علوم برگزار گرديد اعضای اصلی و علی البدل هيئت مديره و بازرسان اصلی و علی البدل تعيين گرديدند.

از جمله فعاليت های انجمن ، راه اندازی كميته علمی دانشجويی همچون كميته برگزاری سخنرانی های علمی و بازديد های علمی بوده كه در طی فعاليت خود چندين جلسه سخنرانی علمی توسط دانشجويان اساتيد گروه و اساتيد دانشگاههای ديگر به همراه نمايشگاههای تخصصی عكس زيست شناسی برگزار نموده اند . بدنبال دستيابی به اهداف انجمن از جمله برقراری ارتباط با مراكز پژوهشی و آموزشی خارج از دانشگاه فعال سازی كميته های علمی تخصصی دانشجويی ، و از سويی در پی استقبال و تمايل اعضای هيئت علمی دومين كنگره بيولوژی كاربردی ايران با دامنه بين المللی همراه كارگاههای آموزشی و نمايشگاه عكس بمدت 2 روز در مهرماه 1383 در مشهد برگزار گرديد كه با استقبال فراوان اعضای هيات علمی و دانشجويان مواجه گرديد .

در پی اتمام دوره هيئت مديره با تشكيل مجمع عمومی پس از تاييد دفتر انجمن های علمی و نظارت رياست محترم دانشگاه انتخابات هييت مديره مورخ 20/10/86 برگزار گرديد و افراد زير با اكثريت آرا پذيرفته شدند .

اعضای اصلی هيئت مديره(اولين دوره)

دكتر آذرنوش جعفری ، دكتر ناصر مهدوی شهری ، دكتر محمود ذكايی ، دكتر جينا خياط زاده، دكتر جواد بهارآرا ، دكتر سعيده ظفر بالانژاد ، دكتر محبوبه نخعی مقدم

اعضای علی البدل هيئت مديره(اولين دوره)

دكتر علی نعمتی ، دكتر مريم طهرانی پور ، دكتر فروغ عباسي

بازرس اصلی : دكتر هما محمود زاده آخرت ،

بازرس علی البدل : آقای محمد مهدی رحيمی زاده

سپس در جلسه هييت مديره دكتر محمود ذكايی به عنوان رئيس هييت مديره و دكتر آذرنوش جعفری به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.در پی اتمام اولين دوره هيئت مديره با تشكيل مجمع عمومی پس از تاييد دفتر انجمن های علمی و نظارت رياست محترم دانشگاه انتخابات هييت مديره مورخ 90/03/01 برگزار گرديد و افراد زير با اكثريت آرا پذيرفته شدند .

اعضای اصلی هيئت مديره

دكتر جينا خياط زاده، دكتر سعيده ظفر بالانژاد ،دكتر مريم طهراني پور،دكتر خديجه شاهرخ آبادي،بهناز منعم،امير راحت طلب،محمد شريف الحسيني

اعضای علی البدل هيئت مديره

سيد محمد امين كرمي ،تكتم محمديان،سميه نادري

بازرس اصلی : دكتر آذرنوش جعفري

بازرس علی البدل : مصطفي ابراهيمي