جمعه, 26 بهمن 1397

اولين مجمع عمومي انجمن فيزيك در تاريخ 22/12/89 با حضور آقاي دكتر ژيان رضايي،نماينده انجمن هاي علمي تشكيل شد و پس از راي گيري 7 نفر بعنوان هيات مديره ،3نفر بعنوان اعضا علي البدل ،1 نفر بعنوان بازرس،2 نفر بعنوان اعضاء علي البدل بازرس بصورت زير معرفي شدند:

اعضاء هيات مديره:

1- خانم دكتر صفا جامي

2- آقاي كيوان قمري

3- آقاي كامران قمري

4- خانم دكتر ليلي متولي زاده

5- آقاي مهدي تربتيان

6- آقاي دكتر عليرضا حق پيما

7- آقاي دكتر بابك حقيقي

اعضاء علي البدل هيات مديره:

1- آقاي سيد حميد احتشام فر

2- خانم طناز يحيي زاده

3- خانم الهام خيرآبادي

عضو بازرس:

1- آقاي دكتر پژمان خورشيد

اعضاء علي البدل بازرس:

1-      آقاي فرهاد اسدا... ظريف

2-       آقاي مرتضي خوابنما

اضافه كردن مطلب:مسئول تابلو اعلانات انجمن علمي فيزيك واقع در طبقه دوم ساختمان شماره 1  آقاي سيد حميد احتشام فر مي باشند.

همچنين در تاريخ 20/01/90 اولين جلسه انجمن علمي فيزيك تشكيل شد و طي آن با راي گيري خانم دكتر جامي بعنوان رئيس هيات مديره انجمن و آقاي تربتيان بعنوان خزانه دار منصوب شدند.