دوشنبه, 22 مهر 1398

اطلاعات شخصى و علمىataran1

نام: ابراهيم

نام‌خانوادگى:  عطاران كاخكي

تاريخ تولد : 1329

محل تولد : كاخك

گروه آموزشى  : فيزيك

مرتبه علمى : دانشيار

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسي

فيزيك

فردوسي مشهد

ايران

كارشناسي ارشد

اپتيك مدرن

ردينگ

انگلستان

دكتري

خواص نوري مواد

سالفورد

انگلستان

تخصص اصلى:  نور شناسي و كاربرد ليزر

آشنايى با زبانهاى خارجى :  انگليسي

انتشارات

مقالات  خارجي:

•1.     Kambiz Rahbar a,n, Karim Faez b, Ebrahim Attaran-Kakhki c, Robust estimation of wave-front aberration distribution function using invariant wavelet transform profilometry, Optics and Lasers in Engineering 51 (2013) 246-252.

 

•2.      Saied Mostafa Moazzami1, Reza Kazemi2, Maliheh Alami1, Ebrahim Attaran3,

                 Michael Mehhary4, Majid Sarmad5, Heydar Shahrokh6, Light Conduction Capability of Different

                 Light-TransmittingFRC Posts, JDMT, Volume 1, Number 2, December 2012.

•3. 11.  Kambiz Rahbar, Karim Faez, Ebrahim Attaran-Kakhki" Estimation of phase wave-front aberration distribution function using wavelet transform profilometry" Applied optics/vol.51,No.16/1 june 2012

•4. yousef hatefi , Nasser Shahtahmassebi , A. Moghimi , Ebrahim Attaran kakhki , Ultraviolet to visible frequency-conversion properties of rare earths doped glass ceramics , Journal of Rare Earths , شماره ( 29 ) , 2011-5, Pages 484-488.

•5. yousef hatefi , Nasser Shahtahmassebi , Ebrahim Attaran kakhki , A.Moghimi , Frequency-conversion properties of Eu3+ doped chlorophosphate glass ceramics containing CaCl2 nanocrystals , Journal of Luminescence , Volume ( 131 ) , 2011-1

•6. Mohammad Hosseini , Ebrahim Attaran kakhki , Ahmad Kompany , Mahdi Ghasemifard , SYNTHESIS AND STRUCTURE OF PURE AND Mn-DOPED ZINC OXIDE NANOPOWDERS , International Journal of Nanoscience , Volume ( 9 ) , 2010-5

•7.  Ebrahim Attaran kakhki , Mohammad Hosseini , Ahmad Kompany , Characterization of Zinc Oxide Nanopowders Doped With MnO , Modern Physics Letters B , Volume ( 24 ) , 2010-2

•8.      Mohammad Hosseini , Ebrahim Attaran kakhki , Ahmad Kompany , Structural and optical properties ofzinc oxide nanopowders doped with Mn , Physica Status Solidi C , Volume ( 10 ) , 2010-2.

•9.     M. EBRAHIMIZADEH ABRISHAMI, E. ATTARAN KAKHKI, S. M. HOSSEINIA. KOMPANY ' CHARACTERIZATION OF ZINC OXIDE NANOPOWDERS DOPED WITH MnO"Journal: Modern Physics Letters B - MOD PHYS LETT B, vol. 24, no. 08, 2010

•10.  Hossein Asghar Rahnamaye Aliabad , Mohammad Hosseini , Ahmad Kompany , عباس یوسفی , Ebrahim Attaran kakhki , Optical properties of pure and transition metal-doped indium oxide, , Physica Status Solidi B , 2009-1

•11.  M.Ebrahimzadeh Abrishami, S.M. Hosseini, E attaran kakhki, A Kompany " Chractrization of Zinc Oxide nanopowders doped with MnO", Mod.phys. Lett. B, 24 pp 749-760 ,2009.

•12.   M.Ebrahimzadeh Abrishami, S.M. Hosseini, E attaran kakhki, A Kompany" Stracture and optical properties of Zinc oxide nanopowder doped with Mn " physica status solidi c, vol. 7, no. 6, pp. 1595-1598, 2010  2010.

•13.  J. BaediS. M. HosseiniA. Kompany, E. Attaran Kakhki " Structural, electronic and optical properties of lead zirconate" Journal: Physica Status Solidi B-basic Solid State Physics - PHYS STATUS SOLIDI B-BASIC SO , vol. 245, no. 11, pp. 2572-2580, 2008

•14.  Mohammad Hosseini , Ahmad Kompany , Ebrahim Attaran kakhki , Structural, electronic and optical properties of lead zirconate , Physica Status Solidi B , 2008-4

•15.  Ebrahim Attaran kakhki , Magneto-optic readout signals and Malus law , Physica Status Solidi C , 2006-3, pages 3257-3259.

•16.  Ebrahim Attaran kakhki , Large magneto-optic Kerr effect on double thin Mn/Sb films , Physica sttus solidi c, 2005-3, pages 3193-3196.

•17.   Ebrahim Attaran kakhki , Maneto-optic Effects in Thin MnCo flims , Indian Journal of Physics , 2005-1

مقالات داخلي

•1.       ابراهیم عطاران کاخکی , مهدی عادلی فرد , خواص نوری-مغناطیسی و ضرایب اپتیکی لایه های نازک منگنز-کبالت , پژوهش فیزیک ایران , Volume ( 9 ) , 2009-

 

مقالات ارائه شده در كنفرانسهاي خارجي

•1.   , Mohammad Hosseini , Ebrahim Attaran kakhki , Ahmad Kompany , Calcination Process Effect on Phase Formation in Nano-Sized Zn0.9 9Mn0.1O Particles , 3rd Conference on Nanostructures , 2010-03-10

•2.   , Mohammad Hosseini , Ebrahim Attaran kakhki , Ahmad Kompany , Structure and Optical Studies of ZnMnO Nano Powder Prepared Via Sol Gel Technique , 14th international conferance on 111-v1 compounds , 2009-08-24

•3.   Ahmad Kompany , , Mohammad Hosseini , Ebrahim Attaran kakhki , Structural and Optical Studies of Zn1-xMnxO Nano Powders Prepared Using Sol- Gel Technique , 14th International Conference on 2-6 Compounds , 2009-02-13

•4.   Ebrahim Attaran kakhki , Malihe Rostamyari , Investigation of optical properties of bismuth titanate (Bi4Ti3O12) thin films, prepared by spin coating method , اولین کنفرانس کاربرد نانو تکنولوژی , 2007-06-14.

•5.     Nasser Shahtahmassebi , Mehdi Khosravi Nouri , Ebrahim Attaran kakhki , Gholamhossein Zohuri , Polymer Nanocomposite of Silver-Tin Dioxide Core-Shell Nanoparticles/PVA - Structural Investigation , Polymer Processing Society Asia/Australia Regional Meeting , 2011-11-15.

•6.   Ebrahim Attaran Kakhki" Optical and Magneto-optic Properties of MnCo Thin Films" The seventh international conference on magnetic and superconducting materials(MSM11), October 2011, Malaysia.

•7.   M.Ebrahimzadeh Abrishami, S.M. Hosseini, E attaran kakhki, and M. Ghasemifard, Preparing ZnO:Mn nanoparticles. A coparison between sol gel and gel combustion methods , 6 th Nanosci. And Nanotech. Conf. Turkey 2010.

•8.   M.Ebrahimzadeh Abrishami, S.M. Hosseini, E attaran kakhki, A Kompany, Mn effecton structural, optical and magnetic properties of ZnO nanopowders, Europ. Mat Soc. Wassaw, Poland 2009.

•9.   M.Ebrahimzadeh Abrishami, S.M. Hosseini, E attaran kakhki, A Kompany, Structural and optical properties of Zn1-xMnxO nanopowders prepared via sol gel technique , Int. Conf. 11-V1 semiconductors, St.petezzburg, Russia 2009.

•10. M. Ebrahimizadeh Abrishami, E. Attaran Kakhki" Room Temperature Farady Rotation in ZnO:Mn Thin films Growen by Spray Pyrolysis" The seventh international conference on magnetic and superconducting materials(MSM11), October 2011, Malaysia.

•11. S. Haj Molla Hosseini, E. Attaran Kakhki. L. Motevalli. M . Ebrahimizadeh Abrishami´Effect of substrate Temperatuer on the Stractural and Optical Properties of Iron Oxide Thin Films" 4th Intenational Symposium on Flexible Organic Electronics(ISFOE11), Jily 2011, Greece.

•12. Ebrahim Attaran Kakhki, " optical and Magneto-optic properties of MnCo thin films" The seventh international conference on magnetic superconducting materials(MSM11) , Malaysia, 2011.

•13. M. Ebrahimzaceh Abrishmi, E.Attaran Kakhki" Room temperature Faraday Rotation in ZnO:Mn thin films Grown by Spray Pyrolysis" , The seventh international conference on magnetic superconducting materials(MSM11) , Malaysia, 2011.

•14. Elaheh Ghorbani, Leila Motavalizadeh, Nasser Shahtahmassebi and Ebrahim Attaran " Synthesis of anatase TiO2 Nanotubes at high temperature by sol gel templat method" 6 th Nan0scince and Nanothnologh conference Turky, 2010.

مقالات ارائه شده در كنفرانسهل داخلي

•1.    ابراهیم عطاران کاخکی , مهدی کمالی , مدل سازی تولید هارمونیک دوم در بلور فوتونی غیرخطی دوبعدی به روش FDTD , شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران , 2010-01-26

•2.    ناصر شاه طهماسبی , ابراهیم عطاران کاخکی , زهرا حیدری , لیلی متولی زاده , مسعود کریمی پور , سنتز نانوساختارهای گل خوشه ای اکسید روی بوسیله ی یک روش ساده ی هیدروترمال , کنفرانس فیزیک ایران 1388 , 2009-08-01

•3.    چمنی راد , ناصر شاه طهماسبی , ابراهیم عطاران کاخکی , باقری محققی , جایگذاری و بررسی خواص اپتیکی ، الکتریکی و ساختاری لایه های هادی شفاف , شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2008-11-12

•4.    ابراهیم عطاران کاخکی , مریم حمیدی , اثر نوری-مغناطیسی کر (kerr)لایه های نازک Co , چهاردهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال , 2008-05-22.

•5.    ناصر شاه طهماسبی , ابراهیم عطاران کاخکی , مهدی خسروی نوری , غلامحسین ظهوری , Solvothermal Synthesis of Silver Nanocrystals and Their Structural and Optical Characterization , نوزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران , 2011-09-07.

•6.    عطاران كاخكي، ابراهيم، حاجي ملاحسيني، سعيد. متولا زاده، لياي. ابراهيميزاده ابريشمي، مجيد" تاثير دماي بستر بر ويژگي هاي ساختاري و نوري لايه هاي نازك اكسيد آهن" كنفرانس فيزيك ايران، 1390.

•7.    مرادي ،مريم رهنماي علي آبادي ، حسين اصغر، عطاران كاخكي ، ابراهيم،" خواص الكترونيكي

•8.    Li Nb O3   در فاز  فرو الكتريك و پارا الكتريك" دهمين كنفرانس ماده چگال ايران شيراز 1389.

•9.    هما صفار زاده -عطاران كاخكي ابراهيم- متولي زاده ليلي " بررسي خواص نوري مغناطيسي منگنز كبالت"  اهواز 1391  

شركت در كنفرانسهاي بين المللي 

 

 

1

3rd Conference on Nanostructures

2010-03-10

کیش

2

14th international conferance on 111-v1 compounds

2009-08-24

petersburg

3

14th International Conference on 2-6 Compounds

2009-02-13

 

شركت در كنفرانسهاي داخلي

 

num

Conference Title

Date

City

1

شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

2010-01-26

یزد

2

کنفرانس فیزیک ایران 1388

2009-08-01

زنجان

3

شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

2008-11-12

رشت

4

چهاردهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال

2008-05-22

زنجان

5

اولین کنفرانس کاربرد نانو تکنولوژی

2007-06-14

مشهد

سوابق تدريس :

عنوان دروس تدريس شده:

No

Lesson Title

section

1

   Introductory Physics

   B.Sc.

2

   Physics I

   B.Sc.

3

   Physics II

   B.Sc.

4

   Optics Lab.

   B.Sc.

5

   Applied Optics

   B.Sc.

6

   Modern Optics - I

   B.Sc.

7

   Laser Physics

   B.Sc.

8

   spectroscopy

   B.Sc.

9

   Physics - II

   B.Sc.

10

   Physics - I

   B.Sc.

11

   Basic Physics -II

   B.Sc.

 

   Non-linear Optics

   M.Sc. ph.D

13

   Special Topics

   M.Sc.

14

   Solid state laser

   M.Sc.

15

   Laser Physics

   M.Sc.

16

   Special Topics in Physics

    M.Sc,Ph.D

كتب تاليفي

نام كتاب

ناشر

محل انتشار

چندمين چاپ

آخرين سال چاپ

همكار(ان(

مقدمه اي بر ليزر

زبان و ادب مشهد

مشهد

 

 

 

 

كتابهاى ترجمه اى

نام نويسنده(هاى) اصلى کتاب

همكار(ان(

نام کتاب به زبان اصلى

مشخصات کتاب ترجمه شده

نام کتاب

ناشر

محل انتشار

چندمين چاپ

آخرين سال چاپ

هاري هاران

 

Basic of Holography

تمام نگاري

رواق مهر

مشهد

 

 

رابت بويد

مهدي كمالي

Nonlinear Optics

اپتيك غير خطي

يوكابد

مشهد

 

 

عضويت در مجامع علمى

عضويت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى

نام انجمن

كشور

تاريخ

از

تا

انجمن فيزيك ايران

ايران

1370

ادامه دارد

انجمن كريستالوگرافي

ايران

1380

ادامه دارد

 

       انجمن اپتيك و فتونيك

ايران

1370

 

علايق پ‍‍ژوهشى :

 1- كار برد هاي ليزر.

  2-خواص نوري لايه هاي نازك.

   3- اپتيك غير خطي   و فتونيك.

   4- فيبر نوري.

   5- نانو اپتيك.

6. مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت

شرح

محل

تاريخ

از

تا

مدير گروه فيزيك دانشگاه ازاد اسلامي واحد مشهد

مشهد

1379

1385

بازرس انجمن فيزيك ايران

تهران

1375

1380

 

7. نحوه ارتباط

پست الكترونيكى:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   

                             

آدرس محل كار:  مشهد گروه فيزيك دانشگاه فردوسي مشهد

تلفن فکس:    83  69 879  0511  98  +