چهارشنبه, 30 خرداد 1397

1. اطلاعات شخصى و علمى

Image
مینا روشنی زعفرانی

نام: مينا

نام‌خانوادگى: روشنی زعفرانی

تاريخ تولد : 1326

محل تولد : اسفراين

گروه آموزشى :شیمی

مرتبه علمى : استاديار

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

شيمی محض

فردوسی مشهد

ايران

كارشناسى ارشد

شيمی محض

لندن

انگلستان

دكترى

شيمی آلی ـ فلزی

لندن

انگلستان

تخصص اصلى:

آشنايى با زبانهاى خارجى : انگلیسی

2. انتشارات

مقالات علمى در نشريات خارجى

Title

Journal

Volume

Number

Year

Co-authors

A CONVENIENT SYNTHESIS OF NEW PYRIDOTHIENOPYRIMIDIN-4 (3H) ONES AND PYRIDOTHIENOPYRIMIDIN-2,4(1H,3H)DIONESSS

Phosphofus,

sulturabd,

silicon

Taylor8 Francuis Ine

1157

2004

M.Roshani,

A.Davoodnia

M.sh.tledayat Hadayat

M.BakaodLi

Fatemehf.

Bamoharram

MINa.RoshanI

MajidM’.HeravI

The catalyti’c performance of preyssler’s Anion [Nap5W30O110]14-,in the Oxidation of Benzyl Alcohols

Phosphofus,

sultur,

siLicon

Taylor8 Francuis Ine

2841

2006

Shahla

SaFaie

مقاله کامل و خلاصه مقاله در کنفرانس هاى معتبر داخلی و خارجی

عنوان مقاله

عنوان کنفرانس

محل برگزاری کنفرانس

تاريخ

اسامی همکاران

Novel synthesis of 2,3-dihydro quninazolonine-4-one derivatives.

14th Iranian Chemistry & Chemical Engineering Congress

دانشکده تربيت معلم

17-19 February 2004

A.Dvoodnia*,

F.Khoramdelan,

M.Bakavoli,

M.Roshani and .Rhimizadeh.

New Synthesis of 1H-pyrazol(3,4-d)pyrimidine-4-amin derivatives.

14th Iranian chemistry & Chemical Engineering Congress

دانشکده تربيت معلم

17-19 February 2004

A.Davoodnia*.A.Vahedinia,

M.Rahimizabeh,

M.Roshani and M.Bakavoli

New Derivatives of pyridothienopyrimidines.

14th Iranian chemistry & Chemical Engineering Congress

دانشکده تربيت معلم

17-19 February 2004

M.Bakavolil*,

F.Aliashari,

M.Roshani and A.Davoodnia.

New Synthesis of 1H-pyrazol(3,4-d)pyrimidine-4-amin derivatives.

14th Iranian chemistry & Chemical Engineering Congress

دانشکده تربيت معلم

17-19 February 2004

A.Davoodnia*.A.Vahedinia,

M.Rahimizabeh,

M.Roshani and M.Bakavoli

 

صد در صد مستخرج از رساله يا پايان نامه

عنوان

مقاله

نام

نشريه

سال

Reaetionof Tellurium Tetrachloride with Triphenyl Derivatives of Groupvelements

COMMUNI- CaTioNS

1975 ميلادی

Hnmrspeetra of somearyltelu –rium compourd s,

Youtnaloh Organo- metallie

1975 ميلادی

5. سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

شيمی آلی 1

شمی آلی 3

شيمی فيزيک آلی

روشهای سنتز آلی

بررسی متون شيمی

سيمنار موضوع روز

شيمی آلی 2

شيمی آلی 3

شيمی فيزيک آلی

سنتز مواد آلی

آلی پيشرفته

پايان نامه

7. نحوه ارتباط

آدرس محل كار : دانشکده علوم پایه – گروه شیمی