چهارشنبه, 30 خرداد 1397

1. اطلاعات شخصى و علمىmohajeri

نام: معصومه

نام‌خانوادگى: مهاجری

تاريخ تولد : 1344

محل تولد : درگز

گروه آموزشى : شیمی

مرتبه علمى : مربی

تحصيلات

 

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

لیسانس

شیمی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ایران

کارشناسی ارشد

شیمی تجزیه

دانشگاه آزاد اسلامی تهران-شمال

ایران

 

 

تخصص اصلى: شیمی تجزیه

آشنايى با زبانهاى خارجى : انگلیسی

2. انتشارات

مقالات علمى در نشريات خارجى

 

Title

Journal

Volume

Year

Co-authors

Complex Formation of 1,10-Dibenzyl-1,10-diaza-18-Crown-6 with Ni2+ , Cu2+ , Ag+and Cd2+ Metal Cations in Acetonitrile - dimethylformamide Binary Solutions

Journal of Inclusion Phenomena and Microcycle Chemistry

(JIPH)

58

2007

G.H.Rounaghi S. Ashrafi

H. Ghasemi

S. sedaghat

Complexation Ability of Dibenzo-24-Crown-8 with Cs+ Cation in Binary Mixed Non-aqueous Solvents

Asian Journal of ChemistRY (AJC)

2008

G. H. Rounaghi,S.Tarahomi

A conductometric study of Complexation reaction between dibenzo-24-Crown-8 with ytteium cation in some binary mixed non-aqueous solvents

Journal of Inclusion Phenomena and Microcycle Chemistry (JIPH)

G. H. Rounaghi,S.Tarahomi

Thermodynamic study on Complexation of Cu2,Ag+ and Tl+ Metal Cations with 4̒,4˝(5˝)ditert Accetonitrile-dimethylformamide Binary Solvents buthyldibenzyl-18-crown-6 in

Asian Journal of ChemistRY (AJC)

2008

G.H. Rounaghi,S. Sedagt

Biosorption of Some Hevy Metal Ions (Pb2+ , Cd2+,Ni2+)From Aqueous Solution by Molicorium

Asian Journal of ChemistRY (AJC)

2009

M.Momen Heravi,P.Ardalan and T.Ardalan

A thermodynamic study of interaction of Na+ cation with benzo-15-Crown-5 in binary mixed non-aqueous solvents

Journal of Inclusion Phenomena and Microcycle Chemistry (JIPH)

2009

G.H.Rounaghi,,S.Ahmadzadeh,S.Tarahomi

Solvent Influence upon complex formation between Benzo-15-Crown-5 and Mg2+ Ca2+ ,and Sr2+ Cations in Some Pure and Binary Mixed Solvents Using Conductometric Method

Journal of coordination chemistry

2010

G.H.Rounaghi, M.doaei, A.Ghaemi

Complexing ability of a macrocyclic ligand, dibenzo-24-crown-8, with UO22+ in some binary mixed non-aqueous solvents

Journal of coordination chemistry

2010

G.H.Rounaghi, E.Nazari, A. Ghaemi

Study of Complex Formation of Dibenzo-18-Crowwn-6 with Ce3+ ,Y3+ ,UO22+ and Sr2+ Cations in Acetonitrile-Dioxane Binary Solvent Mixtur

Journal of Solution Chemistry

2011

G.H.Rounaghi, S. Tarahomi , R, hmanian

Complexation of 4́-Nitrobenzo-15-crown-5 with Zn2+ Mn2+ and Sn4+ Cation in Acetonitrile-Ethanol Binary Mixture

Journal of Solution Chemistry

2011

F. Hesami, G.H. Rounaghi, S.Tarahomi

Study of Complexation process between 4'-Nitrobenzo-15-Grown -5 and yttrium(III)cation in Binary Mixed NON-Aqueous solvents using Conductometric Method

Journal of physical  Chemistry

86

2012

N.Habib,G.H.Rounaghi

Lead(II) -selective coated Graphite Electrode Based on Benzo-18-Crown-6

Asian Journal of Chemistry

25

2012

S.Ghorbani,g.Hossein Rounaghi ,s.Tarahomi

 

 

ارائه مقاله یا خلاصه مقاله در همایشهای علمی معتبر

 

عنوان مقاله

محل برگزاری

ارائه دهنده -همکاران

سال

استفاده ازپوست انار برای جذب فلزات سنگین ....

نهمین سمینار شیمی معدنی ایران

م. مهاجری - م. مومن هروی

1386

جذب بیولوژیکی یون های سرب وکادمیم از محاول ها ی آبی ...

پانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

م. مهاجری - م. مومن هروی- ت -اردلان وپ -اردلان

1386

مطا لعه ترمودبنامیکی تشکیل کمپلکس بین یون های مس ،نقره وتالیم و کرون اتر .....

پانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

م .مهاجری -غ .ح .رونقی

1386

ساخت الکترودغشایی انتخابگر حساس به کاتیون سرب با استفاده ازکرون اترهایه عنوان .....

شانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

غ .ح .رونقی - م .مهاجری

س .قربانی - ه - وتنی

1388

استفاده ازپوست انار تثبیت شده به عنوان جاذب بیولوژیکی جدید برای حذف یون های سرب و ...

شانزدهمین سمینار شیمی تجزیه ایران

ت - اردلان - پ -اردلان م. مومن هروی - م.مهاجری

1388

Malicorium as a Green Biosorbent for Removal of Phenol from Aqueous Solution

Catalysis and Fine Chemistry 2009 (South Korea)

م. مومن هروی ت - اردلان - پ -اردلان -

Dec 2009

Solvent Influence upon Complex Formation Between Benzo-15-Crown-5 and Mg2+, Ca2+ and Sr2+ Cations in Some Pure and Binary Mixed Solvents Using Conductometric Method

ششمین سمینارالکتروشیمی ایران

غ .ح .رونقی - م .مهاجری م .دعائی- آ . قائمی

1389

Discussion on the Complexing Ability of Macrocyclic Ligand, Dibenzo-24-Crown-8 with UO22+ Cation in Some Binary Mixed Non-aqueous Solvents

ششمین سمینارالکتروشیمی ایران

غ .ح .رونقی - م .مهاجری س .نظری - آ. قائمی

1389

Lead(ΙΙ)-selective coated graphite electrode based on benzo-١٨-crown-٦

ششمین سمینارالکتروشیمی ایران

غ .ح .رونقی - م .مهاجری

س .قربانی - س . ترحمی

1389- کیش

مطالعه فرایند تشکیل کمپلکس بین لیگاند درشت حلقوی 4-نیترو بنزو-15 - کرون - 5 - وکاتیون ایتریم در مخلوط دو جزیی حلال ها ی غیر مایی

همایش منطقه ای تحقیقات نوین در شیمی

غ .ح .رونقی - م .مهاجری ن .حبیبی

1389 - گرگان

Study of comp;exation process between Dibenzo-18crown-6 and Yttrium ( ƖƖƖ )

cation in binary mixed non-aqueous solvents usin conductometric technique

نهمین کنفرانس دو سالانه الکتروشیمی ایران

Gh.Ro unaghi , F.Sorouri ,M. Mohajeri

1389- 4-2 بهمن - یزد

Influemce of solvent and temperature upon complexation between 4́-nitrobenzo-15-crown-5 and Y3+ cation in some organicsolvents and their binary solutions

نهمین کنفرانس دو سالانه الکتروشیمی ایران

Gh.Ro unaghi ,

M. Mohajer,N. Habibi

1389 -4-2 بهمن - یزد

Stability of Dibenzo-18-Crown-6 Complexes with Ce3+, Y3+, UO22+ and Sr2+ Cations in Acetonitrile-Dimethylformamide Binary

International Conference on Global Trends in Pure and Applied Chemical Sciences

M. Mohajeri*, G.H.Rounaghi,

R. Rahmanian, S.Tarahomi

3-4 March 2012

Solutions Study of Complexation Process between Cryptand 22DD and Y3+ Cation in Binary Mixed Non-aqueous Solutions

International Conference on Global Trends in Pure and Applied Chemical Sciences

M. Mohajeri*,

G.H.Rounaghi,M.Mohammadi, S. Tarahomi

3-4 March 2012

 

 

3. كارهاي پژوهشي

 

Title

Project leader

Co-workers

date

Thermodynamic study of complex formation of some simple and mixed Crownethers with some of metal cations in mixed solutions

Gholam Hossein Rounaghi

Massoumeh Mohajeri

1386

(2007)

Thermodynamic study on Complexation reaction between dibenzo-24-Crown-8 with ytteium cation in some binary mixed non-aqueous solvents

Gholam Hossein Rounaghi

Massoumeh Mohajeri

,Somayeh Tarahomi

1388

(2009)

Adsorption of Some Heavy Metal Ions (Pb2+ , Cd2+,Ni2+)in Industrial Wastewaters by Malicorium

Massoumeh Mohajeri

P.Ardalan

,T.Ardalan

1386

(2007)

Constraction of photocatalitic reactor for decomposition of organochloro and organosolphoro compounds in different solutions

F.Bamoharam

Massoumeh Mohajeri

1387

(2008)

Adsorption of phenol from aqueous solutions by biological absorbents

Massoumeh Mohajeri

P.Ardalan

,T.Ardalan

 

 

افتخارات علمی :

 

شرح

سال

کسب مقام سومین طرح پژوهشی برتر درششمین جشنواره فردوسی

1386

استاد نمونه علمی دردانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1388

ناظر سه طرح ملي

 

 

سمت های اجرایی

 

دبیر اجرایی دومین کنفرانس نانو تکمولوژی درعلوم پایه ، مهندسی و پزشکی

دبیر اجرایی دومین کنفرانس نانو تکمولوژی درعلوم پایه ، مهندسی و پزشکی

 

 

كتابهاى تاليفى

 

نام كتاب

ترجمه/تاليف

محل انتشار

سال

همكار(ان(

كاربرد سیستم بین المللی واحد ها ISI

ترجمه

مشهد

1376

دکتر محمد مومن هروی

مبانی الکتروشیمی

تاليف

مشهد

1389

دکتر محمد مومن هروی

 

 

5. سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

 

شیمی عمومی 1

برای رشته های شیمی - زیست شناسی و فیزیک

شیمی عمومی 1

برای رشته های شیمی و زیست شناسی

شیمی تجزیه 1

شیمی تجزیه 2

یررسی متون علم شیمی

سمینار

تمرین پژوهش

آزمایشگاه های شیمی تجزیه 1 و2 ودستکاهی

 

 

علايق پ‍‍ژوهشى : کارهای تحقیقاتی در زمینه های الکتروشیمی

6. نحوه ارتباط

پست الكترونيكى mohajeri 75 @mshdiau.ac.ir

7. آدرس محل كار : دانشكده علوم پایه - گروه شیمی