دوشنبه, 22 مهر 1398

1. اطلاعات شخصى و علمى

نام:  مسعود                            

نام‌خانوادگى:  همايوني تبريزي

تاريخ تولد :

محل تولد :

گروه آموزشى  : بيوشيمي و بيوفيزيك

مرتبه علمى :  بورسيه تمام وقت

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تخصص اصلى:  

آشنايى با زبانهاى خارجى :

2. انتشارات

مقالات علمى در نشريات خارجى

Title

Journal

Volume

Number

Year

Co-authors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقالات علمى در نشريه داخلى

عنوان مقاله

نام مجله

جلد/سال

شماره

سال انتشار

همكار(ان)

نوع مقاله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتابهاى تاليفى

نام كتاب

ناشر

محل انتشار

چندمين چاپ

آخرين سال چاپ

همكار(ان(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كتابهاى ترجمه اى

نام نويسنده(هاى) اصلى کتاب

همكار(ان(

نام کتاب به زبان اصلى

مشخصات کتاب ترجمه شده

نام کتاب

ناشر

محل انتشار

چندمين چاپ

آخرين سال چاپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. عضويت در مجامع علمى

عضويت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى

نام انجمن

كشور

تاريخ

از

تا

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات به انجمنهاى علمى يا نشريات

نام انجمن علمى يا نشريه

سمت يا نوع خدمت

تاريخ

از

تا

 

 

 

 

4. كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى و جوايز رسمى

عنوان كار تحقيقاتى ، جايزه يا نشان

اهدا كننده

سال دريافت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. سوابق تدريس

 عنوان دروس تدريس شده

 

 

 

 

 

 

 

 

علايق پ‍‍ژوهشى :

6. مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت

شرح

محل

تاريخ

از

تا

 

 

 

 

7. نحوه ارتباط

پست الكترونيكى

آدرس صفحه خانگى :                              

8. آدرس محل كار