جمعه, 01 تیر 1397

1. اطلاعات شخصى و علمى bahar

 

 

نام: جواد

نام‌خانوادگى: بهارآرا

تاریخ تولد : 1345

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى : زیست شناسی

مرتبه علمى : دانشيار

تحصیلات دکتری تخصصی

تحصیلات

رشته/گرایش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

بیولو‍‍ژی

اراك

ایران

كارشناسى ارشد

بیولوژی سلولی تكوینی

تربیت معلم تهران

ایران

دكترى تخصصی

بیولوژی تكوین جانوری

علوم و تحقیقات تهران

ایران

تخصص اصلى: رشد و نمو جانوری

آشنایى با زبانهاى خارجى : انگلیسی

2. انتشارات

الف -مقالات علمى ارائه شده در کنفرانس های علمی داخلی و خارجى

Title

Journal

Volume

Number

Year

Co-authors

The effects of short time exposure with waves of cell phones on fertility female Balb/C mouse

12threasearchers conference in Europe

Manchester

England

2004

Baharara, Parivar,Oryan,Ashraf

The effect of low frequency electromagnetic fields on the gonads and fertility of female Balb/C mouse

12threasearchers conference in Europe

Manchester

England

2004

Baharara, Parivar,Oryan,Ashraf

Identification and localization of certain glycoconjugates during the developing thymus and T cells in mouse embryos Balb/C

9th Iranian Congress ofImunlogy & Allergy

Tehran

Iran

2008

Farkhoneh kalat, Fazel

Effects of magnetic field on blood serum proteins of Balb/c mouse

The 1st congress on applied biology

Mashhad

Iran

2001

Parivar,Gollestanian,Bojar,

Effects of change in intensity of magnetic field on living organismes

The 1st congress on applied biology

Mashhad

Iran

2001

Zokaie,Ashraf

The genotoxic effects of extremely low frequency electromagnetic fields on human blood lymphocytes

10th congress Iranian genetics society

Tehran

Iran

2008

Khanderoo, Haddad, Ashraf

Fauna and karyotype of sarakhas Lizard

10th congress Iranian genetics society

Tehran

Iran

2008

Parivar,Rastegar, Moghadam,Nramati

Genotoxic effects of hydrogen peroxide on chromosome damage ( in vitro)

10th congress Iranian genetics society

Tehran

Iran

2008

Razavi, Haddad,Shariatzadeh

Characterization of certain glycoconjugates expression during the development of thymus and salivary glands in the mouse embryo Balb/C

The Asian- pacific international congress of anatomists & 8th itranian comgress of anatomical science

Tehran

Iran

2008

Farkhoneh kalat, Fazel

Genotoxic effects of hydrogen peroxide on chromosome damage ( in vivo)

10th congress Iranian genetics society

Tehran

Iran

2008

Razavi, Haddad,Shariatzadeh

Change of moving organs buds Balb/C mouse under non static electromagnetic field

The 1st congress on applied biology

mashhad

Iran

2001

Parivar,Bojar

The effects of alternative and rotary magnetic field on organogenesis of mouse embryo in days 4.5, 5.5&6.5 gestation

The 1st congress on anatomy

Kerman

Iran

1994

Parivar, Gollestanian

Production & proliferation emberyogenesis of vertebrates

The 1st congress on applied biology

Mashhad

Iran

2001

Zokaie

The effects electromagnetic fields on activation of living organism

The first & north west biotechnology congress

Urmia

Iran

2001

Zokaie, Ashraf

The microwave effects on pregnant Balb/C mouse

The 2nd congress on applied biology(international approach)

Masshhad

Iran

2004

Parivar,Ashraf

Examination of microwave effects on spermatogenesis male Balb/C mouse

The 2nd congress on applied biology(international approach)

Masshhad

Iran

2004

Mossavi,Parivar,Ashraf

,Balanejad

Effects of intensity change electromagnetic field on the growth organogenesis of Balb/C mouse

9th Iranian Biology conference

Tehran

Iran

2000

Zokaie,Ashraf

Investigation of tratogenic effect of Matricaria chammomilla in mice

The 2nd congress on applied biology(international approach)

Masshhad

Iran

2004

Rostampour

Examination of microwave effects on oogenesis female Balb/C mouse

The 2nd congress on applied biology(international approach)

Masshhad

Iran

2004

Parivar,Orian,Ashraf,

Balanejad

Effects electromagnetic fields on tissue – cell changes and differential process of mouse red cells

The 1st congress on applied biology

Masshhad

Iran

2001

Parivar,Gollestanin

The effects of magnetic fields on mycelial Agaricus bisporus

15th congress on medicine plants

Kermanshah

Iran

2003

Zokaie,Ashraf

The effect of extremely low frequency electromagnetic field on induction of chromosomal damage on bone marrow cells of male Balb/C mouse

2nd international biology congress

Tehran

Iran

2007

Haddad,Ashraf

,Khandero

Distribution of the certain glycoconjugates during development of Meckel cartilage in mouse embryos Balb/C

2nd international biology congress

Tehran

Iran

2007

Fazel,farkhondeh,

Studies on the biosystematics of Lizard in Yazd province

18th Iranian congress of physiology &pharmacology

mashhad

Iran

2007

Parivar,rastegar pouani,Aries

ب)مقالات در مجلات علمی پژوهشی

عنوان مقاله

نام مجله

جلد/سال

شماره

سال انتشار

همكار(ان)

نوع مقاله

اثرات تابش طولانی مدت امواج شبیه سازی شده تلفن های همراه بر غدد تناسلی موش ماده نژاد Balb/C

، فصلنامه علمی پژوهشی پزشکی باروری و ناباروری

سال پنجم

سوم

تابستان 1383

دکتر کاظم پریور- دکتر شهربانو عریان- دکتر علیرضا اشرف

علمی پژوهشی

اثرات تابش امواج الکترومغناطیس ضعیف بر غدد تناسلی و باروری موش ماده

فصلنامه علمی پژوهشی ره آورد دانش

سال نهم

دوم

تابستان 1385

دکتر کاظم پریور- دکتر شهربانو عریان- دکتر علیرضا اشرف

علمی پژوهشی

اثرات ناهنجاری زایی عصاره های آبی الکلی گیاه بابونه بر موش کوچک آزمایشگاهی

مجله علمی پژوهشی زنان ، مامائی و نازائی ایران

دوره نهم

دوم

پائیز 1385

مهرداد رستم پور

علمی پژوهشی

اثرات تابش امواج شبیه سازی شده تلفن های همراه بر غدد تناسلی موش نر

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک

سال

دهم

40

پائیز 1386

دکتر علیرضا اشرف- دکتر محمد جعفری- هدی هلالات

علمی پژوهشی

اثر گنادوتروپین جفتی انسان بر میزان تخمک های بالغ شده در محیط کشت و جنین های 8 سلولی ایجاد شده به روش تزریق اسپرم به سیتوپلاسم تخمک

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دوره 12

4

زمستان 1386

دکتر نزهت موسوی فر- دکتر محسن جلالی – فرزانه عدل

علمی پژوهشی

اثر هورمون rFSHوHMG بر تکوین فولیکول های تخمدانی در موش ماده نابالغ

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دوره11

1

دکتر نزهت موسوی فر- دکتر محسن جلالی –

مریم مغانی

علمی پژوهشی

اثر امواج شبیه سازی شده تلفن های همراه بر رشد و نمو قبل از تولد سیستم خون ساز موش کوچک آزمایشگاهی

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد

دوره 10

1

بهار 1387

دکتر کاظم پریور – دکتر علیرضا اشرف-بهاره مجیدی

علمی پژوهشی

اثرات مایکروویو بر تخمدان و باروری موش ماده

نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم تهران

7

4

تابستان 1387

دکتر شهر بانو عریان – دکتر علیرضا اشرف

علمی پژوهشی

اثر میدان الکترومغناطیسی با فرکانس بسیار پائین بر القای آسیب های کروموزومی در اریتروسیت های مغز استخوان موش کوچک آ زمایشگاهی

فصلنامه علمی پژوهشی ره آورد دانش

تابستان

1387

دکتر فرهنگ حداد- دگتر علیرضا اشرف – الهام خنده رو

علمی پژوهشی

اثر rFSHو HMG برمیزان تخمک های بالغ شده در محیط کشت و جنین های 8 سلولی ایجاد شده به روش تزریق اسپرم به سیتوپلاسم تخمک

مجله علمی پژوهشی زنان و زایمان ایران

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پائیز 1387

دکتر نزهت موسوی فر- دکتر محسن جلالی- مریم مغانی

علمی پژوهشی

اثر ژنوتوكسیك پراكسید هیدروژن بر اریتروسیت های مغز استخوان موش ماده كوچك آزمایشگاهی

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهركرد

10

پائیز 1387

دکتر فرهنگ حداد- دكتر سید محمدعلی شریعت زاده

علمی - پژوهشی

شناسائی و تعیین موقعیت برخی از گلیكوكانژوگیت ها در طی تكوین تیموس در جنین های موش نژاد Balb/C

مجله دانشگاه علوم پزشكی اراك

پائیز 1387

دكتر علیرضا فاضل ، آتنا فرخنده

علمی پژوهشی

ج-تالیف كتاب

نام كتاب

ناشر

محل انتشار

چندمین چاپ

آخرین سال چاپ

همكار(ان(

زبان تخصصی زیست شناسی

سخن گستر

مشهد

اول

1384

مهرداد رستم پور – مهرداد لاهوتی

د-ترجمه كتاب

نام نویسنده

(هاى) اصلى کتاب

همكار(ان(

نام کتاب به زبان اصلى

مشخصات کتاب ترجمه شده

نام کتاب

ناشر

محل انتشار

چندمین چاپ

آخرین سال چاپ

Mange&Mange

مهرداد رستم پور

Essential of human genetic

مبانی ژنتیک انسانی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

مشهد

اول

1386

3. عضویت در مجامع علمى

الف- عضویت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى

نام انجمن

كشور

تاریخ

از

تا

انجمن اروپائی تولید مثل و جنین شناسی

ESHRE

بلژیک

2002

ادامه دارد

انجمن زیست شناسی

ایران

1371

ادامه دارد

انجمن بیولوژی كاربردی

ایران

1379

ادامه دارد

ب-خدمات به انجمن هاى علمى یا نشریات

نام انجمن علمى یا نشریه

سمت یا نوع خدمت

تاریخ

از

تا

انجمن بیولوژی کاربردی

دبیر و نائب رئیس و عضو هیات مدیره

1379

1387

اولین کنگره بیولوزی کاربردی ایران

دبیر اجرائی

1377

1379

دومین کنگره بین المللی بیولوزی کاربردی

دبیر

1381

1383

اولین همایش ملی شناسائی راه کار های اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی

دبیر

1384

1385

4. كارهاى تحقیقاتى و پژوهشى و جوایز رسمى

عنوان كار تحقیقاتى ، جایزه یا نشان

اهدا كننده

سال دریافت

پژوهشگر برتر علوم پایه منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی

منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی

1380

استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1379

رئیس برتر شوراهای دانشجوئی مناطق 12 گانه کشور

دانشگاه آزاد اسلامی

1385

استاد نمونه علمی –فرهنگی دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1387

5. سوابق تدریس

عنوان دروس تدریس شده

زیست شناسی سلولی مولکولی - کارشناسی

مبانی ژنتیک – کارشناسی

جنین شناسی - کارشناسی

بیولوژی رشد و نمو – کارشناسی ارشد

زیست شناسی تکوینی - کارشناسی ارشد

ژنتیک تکوینی - کارشناسی ارشد

فیزیولوژی غشاء سلولی – کارشناسی ارشد

6-طرح های تحقیقاتی مصوب دانشگاهی

عنوان طرح پژوهشی

محل اجراء

زمان اجراء

همكار(ان)

اثرات میدانهای الكترو مغناطیسی متغیر روی ارگانوژنز پستانداران

دانشگاه تربیت معلم تهران

1371

دکتر کاظم پریور- دکتر نعمت ا.. گلستانیان

اثرات میدانهای مغناطیسی روی ارگانیسم های زنده

دانشگاه فردوسی مشهد

1376

دکتر محمود ذکائی- دکتر علرضا اشرف

تهیه و تكثیر مقاطع بیولوژیك

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1378

دکتر محمد ذکائی

جنبه های از پژوهش های كاربردی محیط زیست

اداره کل محیط زیست خراسان

دکتر محمود ذکائی- دکتر ناصر مهدوی شهری

اثرات شكل موج میدانهای مغناطیسی روی موش دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1382

دکتر محمود ذکائی – دکتر علیرضا اشرف

مطالعه بیوسیستماتیكی و كاریوتایپ سوسماران مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1383

دکتر علی نعمتی

اثرات امواج الکترومغناطیس کاربردی بر غدد تناسلی موش ماده اثرات امواج الکترومغناطیس کاربردی بر غدد تناسلی موش ماده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

1382

دکتر کاظم پریور – دکتر علیرضا اشرف

اثرات امواج مایكروویو بر اسپرماتوژنز موش Balb/C

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1384

دکتر علرضا اشرف

اثرات امواج الكترو مغناطیس با فركانس بسیار كم بر باروری

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1384

دکتر علیرضا اشرف

اثرات امواج تلفن های همراه بر آزادسازی گنادوتروپین ها اثرات امواج تلفن های همراه بر آزادسازی گنادوتروپین ها

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1385

دکتر علیرضا اشرف – دکتر علی مقیمی

فون و کاریوتایپ سوسماران سرخس

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

دکتر کاظم پریور- دکتر علی نعمتی-

در حال اجراء

نظارت بر طرح تهیه اطلس سنگواره های جانوری نظارت بر طرح تهیه اطلس سنگواره های جانوری

ادار ه کل محیط زیست خراسان رضوی

دکتر علی نعمتی- محمد رستگار مقدم

1385

اثرات میدان های الکترومغناطیسی بر رگ زائی جنین اثرات میدان های الکترومغناطیسی بر رگ زائی جنین

دانشگاه ازاد اسلامی مشهد

دکتر علیرضا اشرف سعیده بالانژاد

در حال اجراء

7-راهنمائی پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی(کارشناسی ارشد – دکتری)

عنوان پایان نامه

سمت

نام دانشجو

مقطع تحصیلی

سال ارائه

همكار(ان)

رشته تحصیلی

مطالعه اثرات ریز موج ها بر سلول های جنسی نر موش

استاد راهنما

هدی هلالات

کارشناسی ارشد

1386

دکتر کاظم پریور- دگتر محمود جعفری – دکتر علیرضا اشرف

علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی

بررسی اثر r-FSH&HMG بر بلوغ اووسیت های انسانی در محیط کشت و میزان بلاستوسییت های ایجاد شده به روش ICSI

استاد راهنما

مریم مغانی

کارشناسی ارشد

1386

دکتر نزهت موسوی فر – دکتر محسن جلالی

علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی

بررسی اثر HCG بر بلوغ اووسیت های انسانی در محیط کشت و میزان بلاستوسییت های ایجاد شده به روش ICSI

استاد راهنما

فرزانه عدل

کارشناسی ارشد

1386

دکتر نزهت موسوی فر – دکتر محسن جلالی دکتر نزهت موسوی فر – دکتر محسن جلالی

علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی

بررسی اثر مایکروویو بر تکوین سیستم خون سازی قبل از تولد موش نژاد Balb/C

استاد راهنما

بهاره مجیدی

کارشناسی ارشد

1386

دکتر کاظم پریور- دکتر علیرضا اشرف

علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی

بررسی اثر ژنوتوکسیک H2O2 بر ایجاد آسیب های کروموزومی

استاد راهنما

تکتم رضوی

کارشناسی ارشد

1386

دکتر فرهنگ حداد- دکتر محمدعلی شریعت زاده

علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی

اثر توام داروهای ضد توموری و میدان های الکترومغناطیسی بر آنژیوژنز

استاد راهنما

سعیده ظفر بالانژاد

دکتری تخصصی

1387- 1386

دکتر کاظم پریور- دکتر علیرضا اشرف

زیست شناسی تکوین جانوری

اثر ویتریفیکاسیون بر اووسیت های موش

استاد راهنما

فاطمه فاضلی

کارشناسی ارشد

1387-1386

دکتر محمد آخوندی – دکتر حسینی

علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی

مطالعه اثر میدان های الکترومغناطیس با فرکانس پائین بر القای صدمات کروموزومی در سلول های مغز اسخوان موش بالغ نر

استاد راهنما

الهام خنده رو

کارشناسی ارشد

1386

دکتر فرهنگ حداد- دکتر علیرضا اشرف

علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی

مطالعه توزیع برخی گلیکوکانجوگیت ها در سطح سلول ها و ماده خارج سلولی در روند تکاملی حلق

استاد راهنما

آتنا فرخنده

کارشناسی ارشد

1386

دکتر علیرضا فاضل – دکتر جینا خیاط زاده

علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی

بررسی سمیت صاره الکلی سیاهدانه در رت نژاد ویستار و مطالعه اثر سیاهدانه و تیموکینون بر سلول های سرطانی

استاد مشاور

نفیسه السادات طبسی

کارشناسی ارشد

1386

دکتر خواجوی – دکتر محمودی

علوم جانوری گرایش فیزیولوژی

فناوری اطلاعاتی بیوسیستماتیکی و بیولوژی تولید مثل چند گونه از سوسماران ایران

استاد مشاور

سلیمان آریس

دکتری تخصصی

1386

دکتر کاظم پریور-دکتر رستگار پویانی

زیست شناسی تکوین جانوری

اثرات سینرژیك میدان های الكترومغناطیس و یتامین A

بر رشد و نمو جوانه اندام حركتی

استاد راهنما

مژگان مددی

كارشناسی ارشد

1387

دكتر كاظم پریور- دكتر علیرضا اشرف

زیست شناسی تكوین جانوری

اثرات سینرژیك میدان های الكترومغناطیس و یتامین A

بر رشد و نمو پوست موش

استاد راهنما

رویا رستمی

كارشناسی ارشد

1387

دكتر كاظم پریور- دكتر علیرضا اشرف

زیست شناسی تكوین جانوری

مطالعه هیستولوژی تخمدان و اووژنز لوداكیا

استاد راهنما

زهره میر آخوری

كارشناسی ارشد

1387

دكتر كاظم پریور

زیست شناسی تكوین جانوری

مطالعه هیستولوژی بیضه و اسپرماتوژنز لوداكیا

استاد راهنما

زهره شهركی

كارشناسی

ارشد

1387

دكتر ناصر مهدوی شهری

زیست شناسی تكوین جانوری

بررسی اثر میدان های الكترومغناطیسی و ویتامین A بر رشد و نمو اندام حركتی جوجه

استاد راهنما

معصومه صبوری

كارشناسی ارشد

1387

دكتر كاظم پریور- دكتر علیرضا اشرف

زیست شناسی تكوین جانوری

بررسی اثرات ژنوتوكسیك تلفن های همراه بر خون محیطی و لنفوسیت های طحال موش كوچك آزمایشگاهی

استاد راهنما

مریم امیر احمدی

كارشناسی ارشد

1387

دكتر فرهنگ حداد- دكتر سید محمدعلی شریعت زاده

زیست شناسی تكوین جانوری

بررسی اثر امواج تلفن های همراه بر تكوین سیستم خون ساز موش نرنابالغ

استاد راهنما

منصوره عزیزی

كارشناسی ارشد

1386

دكتر كاظم پریور – دكتر علیرضا اشرف

زیست شناسی تكوین جانوری

8-مسئولیتهای اجرایی و پستهای مدیریت

شرح

محل

تاریخ

از

تا

مدیر گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1381

1383

معاون دانشجوئی دانشگاه

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1383

ادامه دارد

رئیس شورای دانشجوئی منطقه

منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامی

1383

ادامه دارد

آدرس دانشكده : علوم – گروه زیست شناسی

شماره طبقه و اتاق : طبقه دوم

شماره تلفن تماس : 8435050

9. آدرس محل كار