جمعه, 01 تیر 1397
1- اطلاعات شخصى و علمىkhayatzadeh

نام: جينا

نام‌خانوادگى: خیاط زاده

تاريخ تولد :1345

محل تولد :تهران

گروه آموزشى : زیست شناسی

مرتبه علمى : استاد یار

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

سال اخذ

كشور

كارشناسى

زيست شناسي جانوري

فردوسی

1367

ایران

كارشناسى ارشد

زیست شناسی جانوري تکوینی

آراد-واحد تهران شمال

1373

ایران

دكترى

زیست شناسی جانوري-تکوینی

آزاد-واحد علوم تحقیقات تهران

1380

ایران

تخصص اصلى: زیست شناسی جانوری - تکوینی

آشنايى با زبانهاى خارجى : انگلیسی

2. انتشارات

مقالات علمى در نشريات خارجى

Title

Journal

Volume

Number

Year

Co-authors

Maternal diabetes induced hydrocephaly in newborn rats

j. biol. sci.

9

6

2009

Tehranipor- gorbani

Healing  effect of alcoholic fraction of Rosa damasana on epithelization of New Zealand  rabbit ear wound

pharmacologyonline

-

3

2009

Mahmodian – rakhshandeh - moshtaghi

مقالات علمى در نشريه داخلى

عنوان مقاله

نام مجله

دوره

شماره

سال انتشار

همكار(ان)

بررسي هيستوشيميايي روند هيستوژنز بافت غضروفي در رت

مجله علوم پايه واحد تحقيقات عالي تهران

جلد 15

(1/58)

1384

دکتر بریور – دکتر فاضل- دکتر مهدوی

 

تغييرات تكويني برخي گليكوكانژوگه هادر غضروف مكل در موش صحرائي

مجله بهبود-دانشكاه علوم پزشكي كرمانشاه

سال12

4

1387

دكترفاضل- دكتربهارآرا- فرخنده

 

بررسي هيستولوژيك پوست سروتنه درلارو ماهي خاوياري

قره برون   تا دوهفتگي

مجله زيست شناسي دانشگاه گرمسار

دوره 3

2

1387

فاطمي –شاهسوند- سعادت فر

بررسي هيستولوژيك و هيستوشيميائي لوله گوارش درلارو ماهي خاوياري

قره برون   تا دوهفتگي

مجله زيست شناسي دانشگاه گرمسار

دوره 4

1

1388

فاطمي – خوش نگاه _شاهسون _ سعادت فر

بررسي اثر التيام بخشي عصاره آبي الكلي گياه يونجه بر ترميم اپيتليوم سوراخهاي گوش خرگوش

فصلنامه تخصصي علومزيستي  زنجان

1

3

1388

دكترتهراني پور- دكتر فرهودي- ميرزائي

بررسي هيستولوژيك تاثير عصاره آبي الكلي گياه يونجه بر ترميم غضروف سوراخهاي گوش خرگوش

ره آورد

مجله علمي پژوهشي علوم پزشكي اراك

12

3

1388

دكترفرهودي -رفيعي

اثرات ديابت مادري بر بطن هاي جانبي مغز نوزادان يك روزه در Rat

ره آورد دانش

مجله علمي پژوهشي علوم پزشكي اراك

12

4

1388

دكتر تهراني پور ، قرباني

اكولوژي و بيولوژي توليد مثل در سيكل سالانه ماهي طلال جنس ماده در سواحل جنوبي ايران

 

مجله زيست شناسي دانشگاه گرمسار

4

2

1388

كمالي – ملكيان-

سيف الديني-

تهراني پور

بررسي  سيكل سالانه توليد مثل در جنس نر ماهي طلال در سواحل جنوبي ايران

مجله زيست شناسي دانشگاه گرمسار

4

3

1388

كمالي – ملكيان-

سيف الديني-

تهراني پور

بررسى ميزان اثربخشى پماد حاصل از مخلوط كره حيوانى (Ghee)و پودر غلاف ميوه گياه جغجغه ( Prosopis farcta ) بر اپى تليزاسيون زخم در رت

فصلنامه تخصصي علومزيستي  زنجان

1

4

1388

دكتر مهدوي_دكتر تهراني پور _ شاهي - نخعي

بررسي مقايسه اي نسبت جنسي، شاخص هاي GSIوHSIبين دو جنس نرو ماده ماهي طلال(Rastrelliger Kanagurta)در سواحل جنوبي ايران

فصلنامه تخصصي علومزيستي  زنجان

1

4

1388

دكتر تهراني پور – ملكيان – سيف الديني - كمالي

بررسي تاثير عصاره ميوه هندوانه ابوجهل بر آنژيوژنز پرده كوريوآلانتوئيك جوجه

ره آورد دانش

مجله علمي پژوهشي علوم پزشكي اراك

13

3

1389

دكتر رخشنده _عطائي

اثر حفاظتي عصاره تام زردچوبه بر دژنراسيون نوروگليايشاخ قدامي نخاع پس لز كمپرسيون عصب سياتيك  رت

ره آورد دانش

مجله علمي پژوهشي علوم پزشكي اراك

13

1

1389

دكتر تهراني پور ، جواهري

بررسي هيستوشيميائي برخي تركيبات قندي اسيدي درانواع كارسينوماي انسان

مجله عوم پزشكي  دانشگاه گرگان

2

12

1389

دكتر خوئي – دكتر فاضل – سالاري گوهري

بررسي بافت شناسي و هيستوشيميائي مراحل اووژنز در ماهي طلال سواحل جنوبي ايران

فصلنامه زيست تكويني واحد تهران شمال

سال اول

3

1388

جان نثار- كمالي – تهراني پور

بررسي هيستوشيميائي جفت در موشهاي رت ديابتي

فصلنامه زيست تكويني واحد شمال تهران

سال دوم

6

1389

محمودي تهراني پور

 

3- طرح های بژوهشی :

 

عنوان

مسئولیت

همکاران

سال

ـ زمان‌بندي مراحل رشد و نمو ماهي سوف

مجری

دکتر بریور- عمادی

1372

بررسی هیستوشیمیائی مراحل هیستوژنز غضروف در RAt

مجری

دکتر بریور – دکتر فاضل -دکتر مهدوی

1380

آشکار سازی منوساکارید استیل آمین گالاکتوز در روند ترمیم و بازسازی لاله گوش خرگوش

مجری

دکتر فاضل - دکتر مهدوی

1387

 4- كتابهاى تاليفى

نام كتاب

ناشر

محل انتشار

چندمين چاپ

آخرين سال چاپ

همكار(ان(

متابوليسم سلول  

انتشارات به نشر ( آستان قدس رضوي)

مشهد

اول

1389

دکتر محمود زاده

هسته و ژنوم

انتشارات به نشر ( آستان قدس رضوي)

مشهد

اول

1389

دکتر محمود زاده

  5- عضويت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى

نام انجمن

كشور

تاريخ

از

تا

انجمن بیولوژی کاربردی ایران

ایران

1381

تاکنون

انجمن علوم تشريح ايران

ايران

1380

تاكنون

انجمن زيست شناسي ايران

ايران

1381

تاكنون

انجمن بیولوژی کاربردی ایران

ايران

1384

تاكنون

6- خدمات به انجمنهاى علمى يا نشريات

نام انجمن علمى يا نشريه

سمت يا نوع خدمت

تاريخ

از

تا

انجمن بیولوژی کاربردی ایران

عضو هیئت مدیره

1386

تاکنون

7. كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى  درکنگره های داخلی وبین المللی

عنوان مقاله

کنگره

سال

بررسي زمانبندي مراحل رشد و نمو جنيني ماهي سوف خزر Stizestedion lucioperca

اولين كنگره جانور شناسي ايران- دانشگاه تربيت معلم تهران

مهر1376

كاربرد لكتين‌ها در تشخيص تركيبات قندي موثر بر غضروف سازي در جنين رت

اولين كنگره بيولوژي كاربردي ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

بهمن1380

مطالعه هيستوشيميايي روند هيستوژنز بافت غضروفي در رت.

پنجمين همايش بين‌المللي علوم تشريح ايران- بيمارستان امام خميني تهران

آبان-1380سخنراني

مطالعه تغييرات گليكوكانژ وگه‌هاي سلولهاي مزانشيمي در روند تكوين بافت غضروفي در جنين رت

اولين كنگره سراسري زيست‌شناسي سلولي مولكولي- دانشگاه چمران- اهواز

اسفند1381

مطالعه الگوي انتشار قند انتهايي Galnac>Gal در سطح سلول و ECM در روند تكويني بافت غضروفي اندام حركتي رت

اولين كنگره سراسري زيست شناسي سلولي مولكولي دانشگاه چمران- اهواز

اسفند1381

كاربرد قند انتهايي پلي ساكاريدها به عنوان بيوماركري در تعيين مراحل بحراني تشكيل غضروف اندامها در جنين رت،

دومين كنگره بيولوژي كاربردي- دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

مهر1383

بررسي الگوي پراكندگي تركيبات قندي اسيدي و منوساكاريد انتهايي گالاكتوز استيل آمين در ماتريكس خارج سلولي در مسير تمايز سلولهاي غضروفي قاعده جمجمه و اندام حركتي جنين رت.

سيزدهمين كنگره سراسري و اولين كنگره بين‌المللي زيست شناسي ايران دانشگاه گيلان.-

1384

مطالعه تفاوت فعاليت كندروبلاست‌هاي تشكيل‌دهنده يك اندام جنيني با توجه به حضور پايانه قندي، GALNAC-

اولين كنگره بين‌المللي علوم زيستي ايران- دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج.

شهريور1384

تركيبات قندي در بروز وقايع زيستي- مقاله مروري-

اولين گردهمايي ملي زن ايراني و پژوهش- دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

بهمن1384

برخي عوامل موثر بر ناباروري _ - مقاله مروري

اولين گردهمايي ملي زن ايراني و پژوهش- دانشگاه آزاد اسلامي مشهد.

بهمن  1384

برخي تركيبات قندي مؤثر بر روند ترميم اپي‌تليوم در سوراخ‌هاي ايجاد شده در لاله گوش خرگوش سفيد.

هفدهمين كنفرانس فيزيوفارماكولوژي ايران- مشهد

شهريور1386

استفاده از تكنيك هاي هيستوشيميائي در مطالعه پوست ماهي خاوياري ايران در هفته اول جنيني

اولين كنگره سيتوتكنيك

دانشگاه فردوسي مشهد

آبان 1387

استفاده از نشانگر هاي سلولي در بررسي مراحل حساس ترميم اپيدرم پوست لاله گوش خرگوش

اولين كنگره سيتوتكنيك

دانشگاه فردوسي مشهد

آبان 1387

كاربرد سيتوتكنيك در شناسلئي تمايز سلولهاي خوني در جنين جوجه

اولين كنگره سيتوتكنيك

دانشگاه فردوسي مشهد

آبان 1387

مطالعه هيستولوژيك و هيستوشيميائي لوله گوارش درجنين 1 تا 7 روزه ماهي قره برون

اولين كنگره سيتوتكنيك

دانشگاه فردوسي مشهد

آبان 1387

آموزش تكنيك فلوسيتومتري

اولين كنگره سيتوتكنيك

دانشگاه فردوسي مشهد

آبان 1387

بررسي  چرخه توليد مثلي ماهي طلال ماده بر اساس هيستولوژي و مورفولوژي تخمدان در پاييز و زمستان

همايش زيست شناسي

شهر كرد

تير 1388

بررسي  چرخه توليد مثلي ماهي طلال  جنس          . نر بر اساس هيستولوژي و مورفولوژي بيضه

در پاييز و زمستان

همايش زيست شناسي

شهر كرد

تير 1388

Effect of ethanolic fraction of Rosa damasana  on wound healing in pinna rabbit

3rd international congress

of molecular boil.  - Tehran

2009/8

Study of alcoholic N-butanol fraction of Rosa damasana

3rd international congress of molecular boil. -  Tehran

2009/8

بررسي لكتين هيستو شيميائي تغييرات برخي گليكوكانژوگه ها در روندتمايزسرطان مري انسان

يازدهمين همايش آسيب شناسي ايران - تهران

مهر 1388- سخنراني

رديابي پايانه قندي Sialic acid / GalNAC درمراحل تمايزيافتگي آدنوكارسينوماي معده انسان

يازدهمين همايش آسيب شناسي ايران - تهران

مهر 1388

بررسي ماكروسكوپيك و ميكروسكوپيك اثر بخشي عصاره آبي الكلي گياه جغجغك(prosopis farcta)در روند التيام زخم هاي پوست شكم رت

نوزدهمين همايش فيزيولوژي فارماكولوژي ايران- تهران

آبان 1388

الگوي انتشار تركيبات اسيدي در روند تكوين جفت موش صحرائي Rat

نوزدهمين همايش فيزيولوژي فارماكولوژي ايران - تهران

آبان 1388

بررسي اثرات نوروپروتكتيو عصاره تام curcuma loga بر دژنراسيون موتونورونهاي آلفا در نخاع پس از كمپرسيون عصب سياتيك در رت

نوزدهمين همايش فيزيولوژي فارماكولوژي ايران - تهران

آبان 1388

بررسي تغييرات حجم شبكه كوروئيد در نوزادان حاصل از مادران ديابتي ونرمال از زمان پيدايش شبكيه تا زمان تولد نوزاد رت

نوزدهمين همايش فيزيولوژي فارماكولوژي ايران - تهران

آبان 1388

بررسي اثرات ديابت مادري براندازه مغز وبطن هاي جانبي نوزادان حاصل از مادران ديابتي در موش صحرائي

فارماكولوژي ايران - تهران

نوزدهمين همايش فيزيولوژي

آبان 1388

بررسي تاثير عصاره آبي _الكل گياه يونجه بر ترميم و بازسازي اپي تليوم پوست لاله گوش خرگوش

نوزدهمين همايش فيزيولوژي

فارماكولوژي ايران - تهران

آبان 1388

بررسي روند تغييرات تركيبات موكوسي در مراحل مختلف تمايز يافتگي سرطان آدنوكاسينوماي معده در انسان

نوزدهمين همايش فيزيولوژي

فارماكولوژي ايران - تهران

آبان 1388

بررسي هيستوشيميايي برخي تركيبات قندي در روند تمايز سرطان مري در انسان

نوزدهمين همايش فيزيولوژي

فارماكولوژي ايران - تهران

آبان 1388

بررسي اثرات التيام بخشي عصاره آبي گياه گل محمدي (Rosa damascena)بر روند ترميم زخم هاي ايجاد شده درلاله گوش خرگوش نژاد نيوزلندي

نوزدهمين همايش فيزيولوژي

فارماكولوژي ايران - تهران

آبان 1388

حيات فرازميني (Exobiology )

نخستين همايش تاريخ ، فلسفه و منطق زيست شناسي  مشهد

بهمن 88- سخنراني

اخلاق زيستي چالش و تضاد

 

 

 

 

نخستين همايش تاريخ ، فلسفه و منطق زيست شناسي  مشهد

بهمن 88

The effect of heavy metals on marine organism

First international congress  of applied geology  - Mashhad

2010/5

Study of some hydrological characters of sout coast on reproductive cycle of talal fish

First international congress  of applied geology  Mashhad

2010/5

Neuroprotective effect of leaves aquatic extract of Cannabis sativa on neuronal density of spinal cord after sciatic compression in rats

International Medicinal and Aromatic Plants Symposium - Shiraz

2010/6

The effect of Curcuma longa alcoholic extracton blood suger reduction in diabetic rats

International Medicinal and Aromatic Plants Symposium - Shiraz

2010/6

Inspecting the presence of sialic acid a-2-3- galactose/GalNAC terminal sugar in human stomach adeno carcinoma by lectin histochemistry

101st Annual Meeting of American Association for cancer Research – Washington. DC

2010/6

بررسي هيستوشيميائي تغييرات جفت در

موشهاي رت ديابتي

نهمين همايش سراسري علوم تشريح  - همدان

خرداد 89- سخنراني

بررسي معيارهاي انتروپومتريك جمجمه و صورت در دختران 4-7 ساله نژاد فارس مشهد

نهمين همايش سراسري علوم تشريح  - همدان

خرداد 89- سخنراني

بررسي الگوي انتشار برخي قندهاي انتهائي در مراحل مختلف تمايزيافتگي آدنوكارسينوماي معده انسان

نهمين همايش سراسري علوم تشريح  - همدان

خرداد 89

بررسي اثر عصاره الكلي برگ گياه كانابيس ساتيوا بر دژنراسيون موتونورونهاي آلفا در نخاع پس از كمپرسيون عصب سياتيك در رت

نهمين همايش سراسري علوم تشريح  - همدان

خرداد 89

يررسي اثرات تراتوژنيك مصرف طولاني مدت  بنزوات پتاسيم بر جنين موش سوري

نهمين همايش سراسري علوم تشريح  - همدان

خرداد 89

بررسي  مراحل اوليه رشد و نمو آبشش در لارو ماهي قره برون (Acipenser persicus)

سومين همايش ملي زيست شناسي و نگاهي آينده  - گرمسار

خرداد 89- سخنراني

بررسي مراحل تشكيل غضروف جسم مهره در لارو اوليه ماهي قره برون

سومين همايش ملي زيست شناسي و نگاهي آينده  - گرمسار

خرداد 89-سخنراني

اثرات تراتولوژيك پتاسيم بنزوات بر تخمدان موش سوري قبل و بعد از بارداري

سومين همايش ملي زيست شناسي و نگاهي آينده  - گرمسار

خرداد 89

اثر عصاره آبي دانهCannabis sativa  بر دانسیته نورونی در مناطق CA1,CA2,CA3هيپوكامپ رت

سومين همايش ملي زيست شناسي و نگاهي آينده  - گرمسار

خرداد 89

بررسياثر عصاره آبي دانهCannabis sativa  بر دانسیته نورونی ژيروس دندانه دار هيپوكامپ رت

سومين همايش ملي زيست شناسي و نگاهي آينده  - گرمسار

خرداد 89

بررسي اثر عصاره الكلي غلاف گياه جغجغك(Prosopis farcta )  بر ترميم نورونهای شاخ قدامي نخاع بس از کمبرسیون عصب سیاتیک در رت

سومين همايش ملي زيست شناسي و نگاهي آينده  - گرمسار

خرداد 89

Angiogenic effect of fruit alcoholic-   extract of Citrullus colocynthis in chick chorioallantoic membrane

The 12th  Iranian Pharmaceutical Science Congress (IPSC ) - Zanjan

2010/8

Study of Medicago sativa extract on glycoconjugate synthesis of cartilage tissue in pinna rabbit wound healing

The 12th  Iranian Pharmaceutical Science Congress (IPSC ) - Zanjan

2010/8

Effect of Crocus sativus’s extract in chick chorioallantoic membrane Angiogenesis

The 12th  Iranian Pharmaceutical Science Congress (IPSC ) Zanjan

2010/8

Histopathologic effects of potassium benzoate on ovarian tissue of balb/c mice before and during pregnancy

The 12th  Iranian Pharmaceutical Science Congress (IPSC ) Zanjan

2010/8

بررسي تاثير طولاني مدت پتاسيم بنزوات بر هيستولوژي ومورفولي تخمدان موش باردار

شانزدهمين كنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران دانشگاه فردوسي مشهد

شهريور 89

مطالعه تاثير عصاره الكلي ميوه هندوانه ابوجهل بر تشكيل عروق خوني پرده كوريوالانتوئيك جنين جوجه

شانزدهمين كنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران دانشگاه فردوسي مشهد

شهريور 89

اثر عصاره آبي كلاله زعفران بر آنژيوژنز پرده كوريوالانتوئيك جنين جوجه

شانزدهمين كنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران دانشگاه فردوسي مشهد

شهريور 89

بررسي هيستولوژيك و هيستوشيميائي رشد ونمو آبشش درمراحل اوليه لاروماهي قره برون

شانزدهمين كنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران دانشگاه فردوسي مشهد

شهريور 89

بررسي هيستولوژيك و هيستوشيميائي رشد ونمو پوست درلارو اوليه ماهي قره برون

شانزدهمين كنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين المللي زيست

شهريور 89

اثرات مصرف داروي كاربا مازپين در زمان بارداري بر سطح هموسيستئين خون

همايش مسموميت و اعتياد دانشگاه علوم پزشكي مشهد

آبان 89

بررسي اثرعصارهAloe vera برتغييرات بيوشيميايي خون درموش رت ديابتي    

همايش ملي گياهان دارويي

اسفند89

بررسي هيستومتريك ترميم زخم موش هاي ديابتي تحت تاثير پودر ميوهprosopis farcta

همايش ملي گياهان دارويي

اسفند89

تشابه روند ترميم فوليكول مو با مراحل رشدونمو جنيني (لكتين هيستوشيمي)                                                        

كنگره بين المللي بيولوژي كاربردي مشهد      

شهريور90

مقايسه هيستوشيميايي رشدونمو غضروف در لارو خاويارماهيان    

كنگره بين المللي بيولوژي كاربردي مشهد      

شهريور90

رشدونموسلولهاي موكوس پوست در لارو اوليه  ماهي قزل الا رنگين كمان                                                    

كنگره بين المللي بيولوژي كاربردي مشهد      

شهريور90

تغييرات ساختاري در اپيدرم لارو اوليه قزل الا     

كنگره بين المللي بيولوژي كاربردي مشهد      

شهريور90

بررسي ماكروسكوپي و ميكروسكوپي التيام زخم هاي پوستي در رت ديابتي تحت اثرعصاره ريشه جغجغه     

كنگره بين المللي بيولوژي كاربردي مشهد      

شهريور90

بررسي اثرات ضد التهابي جغحغه در ترميم زخم هاي ديابتي موش

 

كنگره بين المللي بيولوژي كاربردي مشهد      

شهريور90

بررسي هيستوشيمي تكوين معده جنين هاي مادران ديابتي 

كنگره بين المللي بيولوژي كاربردي مشهد      

شهريور90

مطالعه هيستوشيمي اپيتليوم روده نوزاد يك روزه مادران ديابتي  

كنگره بين المللي بيولوژي كاربردي مشهد      

شهريور90

8- بايان نامه هاي دانشجوئي دوره كارشناسي ارشد :

عنوان

سمت

دانشجو

خاتمه يافته درحال اجرا

سال

مطالعه برخي تركيبات قندي در روند ترميم و بازسازي ابي تليوم در لاله گوش خرگوش

راهنما

ساغروانيان

خاتمه يافته

86-1385

بررسي تاثير عصاره گياه آلوورا بر هيپرلپيدمي و هيپرگليسمي رت ماده

راهنما

دائمي

خاتمه يافته

86  -1385

 بررسي اثر سكنجبين بر آترواسكلروزيس

مشاور

ملاشاهي

خاتمه يافته

86-1385

برسي برخي تركيبات قندي در مراحل رشد و تمو كمانهاي حلقي درMice

مشاور

فرخنده

خاتمه يافته

86- 1385

بررسي هيستوشيميائي ترميم وبازسازي فوليكول مو در پوست Rat

راهنما

مدقق

خاتمه يافته

1387- 1386

بررسي هيستوشيميائي رشد و نمو فوليكول مو درجنين  Rat

راهنما

فراشاهي

خاتمه يافته

1387-1386

بررسي هيستوشيميائي رشد و نمولوله گوارش در جنين ماهي خاوياري قره برون

راهنما

خوش نگاه

 

خاتمه يافته

1387-1386

بررسي هيستوشيميائي رشد و نمو بوست در جنين ماهي قره برون

راهنما

فاطمي

خاتمه يافته

1387-1386

بررسی اثرات نوروبروتکتیوعصاره تامCurcumalonga  بر دژنراسیون جسم سلولی نورونهای نخاع بس از کمبرسیون عصب سیاتیک

مشاور

جواهري

خاتمه يافته

1387-1386

بررسی علت هیدروسفالی نوزادان حاصل از مادران دیابتی

 

مشاور

قربانی

خاتمه يافته

1387-1386

نقش هیبرگلیسمی مادری بر تغییرات ساختاری شبکه کوروئید از زمان بیدایش تا تولد در جنین Rat

مشاور

محمدي

خاتمه يافته

1388-1387

اثر عصاره گياه شاه دانه Cannabis sativa  بر دانسیته نورونی موتونورنهای نخاع بس از کمبرسیون عصب سیاتیک در Rat

مشاور

الهام  متولی زاده

خاتمه يافته

1388 -1387

بررسي سيكل توليد مثلي ماهي طلال جنس ماده بر اساس خصوصيات هيستولوژيك ومرفولوژيك تخمدان

راهنما

سيف الديني

خاتمه يافته

1388 -1387

بررسي هيستولوژيك  و مرفولوژيك غده تناسلي نر در سيكل توليد مثلي ماهي طلال

راهنما

ملكيان

خاتمه يافته

1388 -1387

اثر التيام بخش فراكسيونهاي گياه گل محمدي بر اپيدرم وفوليكول مو در لاله گوش خرگوش

راهنما

مشتاقي

خاتمه يافته

1388 -1387

مطالعه تاثير عصاره هيدروالكلي گياه يونجه بر ترميم پوست لاله گوش خرگوش

راهنما

ميرزائي

خاتمه يافته

1388-1387

مطالعه هيستولوژيك و هيستوشيميائي تاثير عصاره هيدروالكلي گياه يونجه بر ترميم غضروف لاله گوش خرگوش

راهنما

رفيعي

خاتمه يافته

1387-1388

مطالعه تاثير عصاره هيدروالكلي وپودر گياه جغجغك(Prosopis farcta ) بر ترميم پوست شكم درموش صحرائي

راهنما

شاهي

خاتمه يافته

1388

تغييرات هيستوشيميائي بافت جفت  در مادران ديابتي در Rat

راهنما

محمودي

خاتمه يافته

1388

بررسي آنتروپولوژيك تكوين جمجمه و   صورت دختران در جمعيت فارس ساكن مشهد

مشاور

يزداني

خاتمه يافته

1388

مطالعه تاثير عصاره روغني پودر گياه جغجغك( Prosopis farcta )  بر ترميم پوست شكم درموش صحرائي

مشاور

نخعي

خاتمه يافته

1388

اثر عصاره آبي الكلي دانهCannabis sativa  بر دانسیته نورونی هيپوكامپ  در                    Rat

مشاور

سبزعلي زاده

خاتمه يافته

1388

 

 

بررسی اثرات عصاره ريزوم زردچوبه Curcuma longa  بر دژنراسیون موتونورونهای نخاع بس از کمبرسیون عصب سیاتیک در رت ديابتي

مشاور

عرفاني

خاتمه يافته

1389

 

 

بررسي هيستوشيميائي بيضه و تخمدان در سيكل توليد مثلي ساليانه ماهي طلال

راهنما

جان نثار

 

خاتمه يافته

1388

بررسي ميزان هموسيستئين در موشهاي باردارنژاد Balb/C تيمار با  كاربامازپين ونقش پروتكتيو اسيد فوليك و ويتامين B12 دركاهش اثرات تراتولوژيك آن

راهنما

طاهريان

 

خاتمه يافته

1389

اثر حفاظتي عصاره هاي آبي و الكلي برگ گياه شاه دانه Cannabis sativa  بر دانسیته نورونی موتونورنهای نخاع بس از کمبرسیون عصب سیاتیک در Rat

مشاور

جواد موسوي

 

خاتمه يافته

1389

بررسي اثر ديابت مادري بر دانسيته نوروني هيپوتالاموس در نوزاد يك روزه موش صحرائي

مشاور

قاسم زاده

 

خاتمه يافته

1389

بررسي هيستوشيميائي و هيستولوژيك مراحل رشد و نموكمانهاي آبششي درماهي قره برون وفيل ماهي

راهنما

عباسي

 

خاتمه يافته

1389

مطالعه هيستوپاتولوژيك تاثير بنزوات پتاسيم بر قلب جنين و گناد مادر قبل و حين بارداري در موش (نژاد balb/c )

راهنما

جعفري

 

خاتمه يافته

1389

بررسي اثرات طولاني مدت پتاسيم بنزوات در حين بارداري بر جفت و اسكلت جنين موش سوري نژادbalb/c

راهنما

شاهسون

 

خاتمه يافته

1389

شناسائي مراحل مختلف تمايز يافتگي بافت سرطان آدنوكارسينوماي معده انسان به كمك تكنيك لكتين هيستوشيميائي

راهنما

 

گوهري

خاتمه يافته

1389

مطالعه لكتين هيستوشيميايي بافت كارسينوماي مري (Squamous cell  )با درجات متفاوت تمايز در انسان

راهنما

 

سالاري

 

خاتمه يافته

1388

اثر حفاظتي عصاره هاي آبي والكلي غلاف گياه جغجغك(Prosopis farcta )  بر دژنراسیون موتو نورونهای نخاع بس از کمبرسیون عصب سیاتیک

مشاور

ملاشاهي

 

خاتمه يافته

1389

مقايسه دانسیته نورونی هيپوكامپ در موشهاي اواريكتومي شده و سالم

مشاور

يوسفي

دردست اجرا

1388

بررسي تاثيز عصاره آبي كلاله زعفران  Crocus sativus برآنژيوژنز پرده كوريوآلانتوئيد جنين جوجه

راهنما

ستاري

خاتمه يافته

1389

بررسي تاثيز عصاره الكلي هندوانه ابوجهل  Citrullus colocynthis بر

آنژيوژنز پرده كوريوآلانتوئيد جنين جوجه

راهنما

عطائي

خاتمه يافته

1389

بررسي هيستوشيميائي رشد و نمو غضروف در لارو ماهي قره برون

راهنما

غفوريان

در دست اجرا

1389

بررسي ميزان اثربخشي پودرميوه وعصاره آبي ريشه گياه جغجغه بر روند ترميم پوست رت ديابتي

راهنما

رنجبر

 

در دست اجرا

1389

مطالعه سيتوشيميائي بافت حاصل از كشت توام بافت بلاستماي لاله گوش خرگوش نر و ماتريكس سه بعدي طبيعي كام لثه انسان در Invitro

راهنما

نادري

 

در دست اجرا

1389

بررسي هيستوشيميائي رشد و نمو پوست در لارو ماهي قزل آلا

راهنما

غلامحسينيان

 

در دست اجرا

1389

بررسي هيستوشيميائي رشد و نمو غضروف مهره در لارو ماهي قزل آلا

راهنما

توفيق

 

در دست اجرا

1389

بررسي هيستوشيميائي رشد و نمو معده و روده در جنين رت ديابتي

راهنما

نيك فرجام

 

در دست اجرا

1389

9. سوابق تدريس

 عنوان دروس تدريس شده

دوره کارشناسی : زیست شناسی مولکولی

                         تکامل موجودات زنده

                                  آناتومی عمومی انسان

      بیوشیمی عمومی

 

       زيست شناسي ملكولي

                      زیست شناسی سلولی

آزمایشگاه : ژنتیک ، جنین شناسی ، جانور شناسی

دوره کارشناسی ارشد :

زيست ملكولي پيشرفته، گونه و گونه زایی،  بیوسیستماتیک جانوری ،تولید مثل و جنسیت،

  سمینار 1 و 2

پایان نامه

 10- علايق پ‍‍ژوهشى :هیستولوژی ، جنین شناسی ، ترمیم بافت ، زیست شناسی مولکولی ، گلیکو بیولوژی ( زیست شناسی ترکیبات قندی ) ، تکامل موجودات ، تنوع زیستی ،شيلات وآبزيان

مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت

 شرح

محل

تاريخ

از

تا

مدیر گروه زيست شناسي

دانشکده علوم

1390

اكنون

11. نحوه ارتباط

پست الكترونيكى :

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید     

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید    

12. آدرس محل كار

آدرس  دانشكده : مشهد خيابان راهنمايي دانشكده علوم دانشگاه آزاد اسلامی

طبقه: دوم  شماره تلفن تماس :8435050  -  8435000داخلی : 209