جمعه, 01 تیر 1397

1. اطلاعات شخصى و علمى

نام:  آذرنوش

نام‌خانوادگى  :  جعفري

تاريخ تولد : 1347

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى  : زيست شناسي

مرتبه علمى : دانشیار

تحصيلات  : دكتري

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

علوم گياهي

فردوسي

ايران

كارشناسى ارشد

علوم گياهي/سيستماتيك گياهي

تهران

       ايران

دكترى

علوم گياهي/سيستماتيك گياهي

علوم وتحقيقات تهران

ايران

تخصص اصلى:  سيستماتيك گياهي

آشنايى با زبانهاى خارجى :  انگليسي

2. انتشارات

خلاصه مقالات علمى در نشريات خارجى - داخلى

Title

Journal

Volume

Number

Year

Co-authors

Anatomical study on some of Astragalus L. species in Iran

Abstract Book: Third international Balkan botanical congress , Sarajevo , Bosnia and Herzegovina

 

 

2003

 Ghahreman& Massoumi

  Systematic and biosystematic study on some spieces of Bellevalia L.apeyr in Iran

 

Abstract Book: IXth IOPB meeting “Plant evolution in Mediterranean climate zones , Valencia , Spain

 

 

2004

Massoumi

. Anatomical ,taxonomical and Palynological study on Muscari in Iran

Abstract Book: XVII International botanical congress wien – Austria .

 

 

2005

Massoumi

 Comparatine anatomy study on Bellevelia and Muscari species in Iran

 

Abstract Book:

XV FESPB congress . Federation of Europaean Societies of Plant Biology . Lyon – France .

 

 

2006

 

Karyological study on Muscari species in Iran

Abstract Book:

IV Balkan botanical congress . Sofia . Bulgaria

-

-

2006

-

Taxonomy and anatomical study on Salvia in center of Iran

Asian symposium on medicinal plants, spices`and other natural products (ASOMPS) XIII.India

 

 

2008

Nikian. M

مطالعات میکرومورفولوژی سطح بذر در جنس Silene

اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی. دانشگاه پیام نور. تالش

-

-

1387

فتحی. ذکایی

مطالعه سیتو تاکسونومی جنس   Dianthus درخراسان رضوی

اولین کنگره سیتوتکنولوژی و کاربردهای ان در ایران

-

-

1387

بهروزیان. فارسي

بررسي پروتئینهای بذر برخی از جمغیتهای Salvia  شهرستان مشهد با استفاده از تکنیک الکتروفورز

اولین کنگره سیتوتکنولوژی و کاربردهای ان در ایران

-

-

1387

سلیمانیان شفا. تقی زاده

بررسی تاکسونومیک جنس Dianthus L.از تیره میخک(Caryophyllaceae)در استان خراسان رضوی

دومین کنفرانس رده بندی و تنوع زیستی گیاهی

تهران

 

 

1388

مریم بهروزیان .محمد فارسی

بررسی تنوع زیستی و مورفولوژی دانه های گرده جنس دیانتوس Dianthus در استان خراسان رضوی (ایران)

دومین کنفرانس رده بندی و تنوع زیستی گیاهی

تهران

 

 

1388

هما محمود زاده _هادی صدر

جغرافیای اسپرسOnobrychis Mill.) های چند ساله در شمال شرق ایران

دومین کنفرانس رده بندی و تنوع زیستی گیاهی

تهران

 

 

1388

حسن امیرآبادی زاده_فرنگیس قنواتی

Anatomical study on some of Astragalus L. species in Iran

Abstract Book: Third international Balkan botanical congress , Sarajevo , Bosnia and Herzegovina

 

 

2003

 Ghahreman& Massoumi

  Systematic and biosystematic study on some spieces of Bellevalia L.apeyr in Iran

 

Abstract Book: IXth IOPB meeting “Plant evolution in Mediterranean climate zones , Valencia , Spain

 

 

2004

Massoumi

. Anatomical ,taxonomical and Palynological study on Muscari in Iran

Abstract Book: XVII International botanical congress wien – Austria .

 

 

2005

Massoumi

 Comparatine anatomy study on Bellevelia and Muscari species in Iran

 

Abstract Book:

XV FESPB congress . Federation of Europaean Societies of Plant Biology . Lyon – France .

 

 

2006

 

Karyological study on Muscari species in Iran

Abstract Book:

IV Balkan botanical congress . Sofia . Bulgaria

-

-

2006

-

Taxonomy and anatomical study on Salvia in center of Iran

Asian symposium on medicinal plants, spices`and other natural products (ASOMPS) XIII.India

 

 

2008

Nikian. M

مطالعات میکرومورفولوژی سطح بذر در جنس Silene

اولین همایش ملی زیست شناسی گیاهی. دانشگاه پیام نور. تالش

-

-

1387

فتحی. ذکایی

مطالعه سیتو تاکسونومی جنس   Dianthus درخراسان رضوی

اولین کنگره سیتوتکنولوژی و کاربردهای ان در ایران

-

-

1387

بهروزیان. فارسي

بررسي پروتئینهای بذر برخی از جمغیتهای Salvia  شهرستان مشهد با استفاده از تکنیک الکتروفورز

اولین کنگره سیتوتکنولوژی و کاربردهای ان در ایران

-

-

1387

سلیمانیان شفا. تقی زاده

بررسی تاکسونومیک جنس Dianthus L.از تیره میخک(Caryophyllaceae)در استان خراسان رضوی

دومین کنفرانس رده بندی و تنوع زیستی گیاهی

تهران

 

 

1388

مریم بهروزیان .محمد فارسی

بررسی تنوع زیستی و مورفولوژی دانه های گرده جنس دیانتوس Dianthus در استان خراسان رضوی (ایران)

دومین کنفرانس رده بندی و تنوع زیستی گیاهی

تهران

 

 

1388

هما محمود زاده _هادی صدر

جغرافیای اسپرسOnobrychis Mill.) های چند ساله در شمال شرق ایران

دومین کنفرانس رده بندی و تنوع زیستی گیاهی

تهران

 

 

1388

حسن امیرآبادی زاده_فرنگیس قنواتی

Genetic polymorphism study on populations of Salvia using RAPD

technique in north- east of Iran.

3th international symposium on the ectoderms and plants

 

 

2009

Farsi, Soleimanian Shafa

شناسایی قارچهای میکوریز همزیست در ریزوسفر آویشن از خراسان شمالی

دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان سراسر کشور

 

 

1389

الهه طبسی، محمود ذکایی، جمیل واعظی

تاکسونومی عددی گونه های Silene شمال شرقی ایران

شانزدهمین کنگره سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران

 

 

1389

زهرا فتحی، محمود ذکایی

بررسی سیستماتیکی و آناتومی گیاهان جنس شاهتره در استان خراسان رضوی

شانزدهمین کنگره سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران

 

 

1389

فاطمه رووف

بررسی اثرات میدانهای مغناطیسی بر رشد میسلیوم و بذر قارچ دکمه ای سفید

شانزدهمین کنگره سراسری و چهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران

 

 

1389

روشنک عرفانیان، محمود ذکایی

معرفی گونه های دارو.یی آویشن در خراسان شمالی، رضوی، جنوبی

همایش ملی گیاهان دارویی

 

 

1389

الهه طبسی، محمود ذکایی، جمیل واعظی

بررسی گیاهان دارویی حاشیه رودخانه کنگ در خراسان رضوی

کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی

 

 

1390

فرشته قاسم زاده، ملیحه رنده باد

مطالعه آناتومی مقایسه ای دو گونه فرولا در خراسان رضوی

کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی

 

 

1390

آیدا آشنا، خدیجه شاهرخ آبادی

کلید شناسایی گونه ها و بخشهای Silene بر اساس صفات مورفولوژی، تریینات پوسته بذر و گرده شناسی

کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی

مقاله کامل

 

1390

زهرا فتحی، محمود ذکایی

 

مقالات علمي در نشريات خارجي

A new species of Bellevalia (Liliaceae/ Hyacinthacae) from Iran

Edinburgh journal of botany

63

3

2008

Massoumi A

Anatomical and Pollen ornamentation study on Hymenocrater species in North- East of Iran

Pakistan Journal of  biological sciences

11

17

2008

Jafarzadeh. F

  A biosystematical investigation on Silene L. in north- east of Iran

 

Asian Journal of Plant sciences

7

4

2008

Zokai. M, Fathi. Z

. Karyotype and seed protein analysis of Muscari neglectum (Liliaceae/ Hyacinthaceae) populations in North- East of Iran

Asian Journal of Plant sciences

7

8

2008

Ejtehadi. H, Taghizadeh. N, Baradaran. B

 

Micromorphological, anatomical and pollen ornamentation study on four desert species of Salvia in center of Iran

 Asian Journal of Plant sciences

7

8

2008

Nikian. M

Using morphology and micromorphology characters for identification of Silene L. species in north- east of Iran

Research Journal on environmental sciences

3

6

2009

Fathi, Bemani

Seed protein study on some populations of Salvia (Lamiaceae) using electrophoresis technique in north- east of Iran

Asian Journal of Plant sciences

8

4

2009

Farsi, Soleimanian Shafa

An internal structure investigation on Euphorbia L species in north- east of Iran

Asian Journal of Plant sciences

8

1

2009

Nasseh

A Cytotaxonomic Study on Dianthus L. Species In North eastern Iran

Asian Journal of Plant sciences

9

1

2010

Behroozian

Synopsis of Leopoldia, Muscari and Pseudomuscari (Hyacinthaceae) in Iran, with Leopoldia ghouschtchiensis sp. nova

 

Annales Botannici Fennici   

48

 

2011

Maassoumi    

Rheum khorasanicum, a new species from Iran

Annales Botannici Fennici   

accepted

 

2011

Taheri, Baradaran, Bahrami

Genetic diversity of populations of Dianthus L. (Caryophyllaceae) species in northeastern Iran based on morphological traits and RAPD marker data

World Academy of Sciences , Engineering and Technology

79

 

2011

Behroozian, Farsi

A biosystematical investigation on Bellevalia species in Iran

World Academy of Sciences , Engineering and Technology

79

 

2011

-

Comparative anatomical studies on Leopoldia ghoushtchiensis ( a new species) with another Leopoldia species

World Academy of Sciences , Engineering and Technology

79

 

2011

-

Genetic diversity of populations of Muscari neglectum (Hyacinthaceae) species in northeastern Iran based on RAPD marker data

World Academy of Sciences , Engineering and Technology

79

 

2011

Forghani Fard

مقالات علمي در نشريات داخلي

 

Title

Journal

Volume

Number

Year

Co-authors

 

ا بررسي ساختار تشریحی ساقه تعدادی از گونه های Astragalus مولد کتیرا در ایران

پژوهش و سازندگي

14

3

1380

.معصومي ، قهرمان

 

مطالعه اناتومی تعدادی از گونه های فرفیون در ایران

پژوهش و سازندگي

-

77

1386

ناصح ، ياسمين

 

معرفي گونه ركورد و معرفي مجدد گونه ايMuscari براي ايران

مجله رستنيها

1

7

1385

-

 

بررسي آناتومي مقايسه اي گونه هاي تمشكين Bellevalia در ايران

فصل نامه زيست شناسي دانشگاه آزاد اسلامي گرمسار

1

1

-1385

فلاحيان، معصومي ، نژادستاري ، فارسي

 

 

مطالعه كاريولوژي زير جنس Muscari subgen Leopoldia

پژوهش و سازندگي

زير چاپ

84

 

 

 

مطالعه كاريولوژي شش گونه تمشکین Bellevalia  در ایران

فصل نامه زيست شناسي دانشگاه آزاد اسلامي گرمسار

2

2

1386

معصومي. فارسي

 

مطالعه اناتومی تعدادی از گونه های فرفیون در ایران

پژوهش و سازندگي

-

77

1386

ناصح ، ياسمين

 

مطالعه سیستماتیک و بیوسیستماتیک  اسپرسهای چند ساله خراسان رضوی

مجله علوم زراعی ایران

11

1-       1

1388

جعفری. محمود زاده. قنواتی

 

مطالعه سیتوتاکسونومی Dianthus  در خراسان رضوی

پژوهشهای علوم گیاهی

 

بهار

1388

بهروزیان. فارسی

 

بررسی مقایسه ای ساختار تشریحی ساقه و آنالیز چوب در گونه های مختلف Silene در مشهد و حومه

پژوهشهای علوم گیاهی

5

18

1389

فتحی، ذکایی

 

بررسی اناتومی مقایسه ای گونه های شاهتره

 

پژوهشهای علوم گیاهی

5

19

1389

رووف، محمودزاده

 

مطالعه آزمایشگاهی حذف سرب از آب آلوده توسط جلبک ماکروسکپی  Chara

فصل نامه زيست شناسي دانشگاه آزاد اسلامي گرمسار

5

1

1389

جلالی رودسری ذکایی

 


كتابهاى ترجمه اى

مترجمین

 

نام  کتاب

 

 

ناشر

 

 

سال انتشار

آذرنوش جعفري

-

Plant anatomy

اناتومی گياهي

انتشارات جهاد دانشگاهي

 

سوم

1387

آذرنوش جعفري ، مريم زارع ، راضيه احمديان

-

Plant systematic

سيستماتيك گياهي

انتشارات جهاد دانشگاهي

مشهد

اول

1385

آذرنوش جعفري، رضا اكبرزاده نجار ،

-

A Text book of Botany

گياه شناسي (تالوفیتها)

انتشارات جهاد دانشگاهي

مشهد

اول

زير چاپ

آذرنوش جعفري، بهناز منعم

-

A Text book of Botany

گياه شناسي (گیاهان بی گل)

انتشارات جهاد دانشگاهي

مشهد

اول

زير چاپ

3. عضويت در مجامع علمى

عضويت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى

نام انجمن

كشور

تاريخ

از

تا

انجمن بيولوژي كاربردي ايران

    ايران

1379

ادامه دارد

(IAPT) اتحاديه بين المللي تاكسونومي گياهي

اطريش

2009

تا كنون

خدمات به انجمنهاى علمى يا نشريات

نام انجمن علمى يا نشريه

سمت يا نوع خدمت

تاريخ

از

تا

انجمن بيولوژي كاربردي ايران

عضو هیئت مدیره

دیماه 86

کنون

4. كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى و جوايز رسمى

عنوان كار تحقيقاتى ، جايزه يا نشان

تدوين فلورجنسهاي Muscari و Bellevalia در ايران موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع (در حال اجرا)

مطالعه سيستماتيك ، آناتومي و كاريولوژي گونه هاي فرفيون خراسان رضوي و شمالي .   ( 1383 ) . دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ( خاتمه يافته ) .

 

مطالعه سيستماتيك ، آناتومي و گرده شناسي گونه هاي Muscari و Bellevalia        ( 1384 ) خراسان . دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ( خاتمه يافته )

بررسي پلي مورفيسم ژني با استفاده از تكنيك RAPD – PCRو ارتباط آن با تغيير سطح پلوئيدي در جمعيت هاي Muscari neglectum خراسان . دانشگاه آزاد اسلامي مشهد       ( در حال اجرا )

تدوين فلور Melilotus در ايران موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع ( آماده چاپ)

5. علايق پ‍‍ژوهشى :

1- مطالعه فلورستيك مناطق خراسان رضوي

2- مطالعه بيوسيستماتيك تك لپه اي ها و دولپه اي ها

6 .نحوه ارتباط

پست الكترونيكى :  azarnoosh _ djafari @ mashdiau.ac.ir

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

8. آدرس محل كار

آدرس  دانشكده : مشهد خيابان راهنمايي دانشكده علوم دانشگاه آزاد اسلامي

شماره تلفن تماس : 8435050