شنبه, 30 تیر 1397

1. اطلاعات شخصى و علمى

Image
حبيب اله ترشيزيان

نام: حبيب اله

نام‌خانوادگى: ترشيزيان

تاريخ تولد : 1345

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى : زمين شناسى و علوم تجربى

مرتبه علمى : استاديار

 

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

زمين شناسى

فردوسى مشهد

ايران

كارشناسى ارشد

زمين شناسى/ رسوب شناسى و سنگ شناسى رسوبى

آزاد اسلامي واحد شمال

ايران

دكترى

رسوب شناسى و سنگ شناسى رسوبى

آزاداسلامي، واحد علوم و تحقيقات

ايران

تخصص اصلى:

آشنايى با زبانهاى خارجى : متوسط

2. انتشارات

مقالات علمى در نشريات داخلى

عنوان مقاله

نام مجله

جلد/سال

شماره

سال انتشار

همكار

(ان)

نوع مقاله

رسوب شناسى , ژئوشيمى و هيدروشيمى پلاياى زرين در ايران مركزى

علوم زمين

1378

30- 29

1378

موسوى حرمى

علمى_ پژوهشى

تجزيه و تحليل ريخت شناسى پلاياى بجستان و اطراف آن

تحقيقات جغرافيايى

1378

52و53

1378

موسوى حرمى

علمى_ پژوهشى

مطالعات زمين شناسى كانى شناسى و محيط ژئوتكتونكى بوكسيت گوشكمر، ازبك كوه شرق ايران

علوم پايه دانشگاه اصفهان

1386

1

1386

ملايى

علمى_ پژوهشى

كتابهاى تاليفى

نام كتاب

ناشر

محل انتشار

چندمين چاپ

همكار(ان(

راهنماى جامع و كاربردى GPS

سخن گستر

مشهد

در دست اقدام

شريفيان عطار

زمين شناسى ويژه دانشجويان رشته عمران

سخن گستر

مشهد

در دست اقدام

شريفيان عطار

زمين شناسى و مصالح ساختمانى

سخن گستر

مشهد

در دست اقدام

شريفيان عطار

زبان تخصصى براى دانشجويان زمين شناسى

-------

در دست اقدام

طاهرپور خليل آباد

مقالات علمى در كنفرانسهاى داخلى

عنوان مقاله

نام كنفرانس

سال انتشار

همكار

(ان)

تجزيه و تحليل ژئومورفولوژى و رسوب شناسى مخروطه افكنه قاسم آباد در پلاياى بجستان واقع در جنوب خراسان

دومين سمپوزيوم زمين شناسى شرق ايران

1373

موسوى حرمى

مطالعه كانيهاى رسى و تبخيرى پلاياهاى عقدا , زرين و كلوت واقع در ايران مركزى و كاربرد آن در شناخت محيط رسوبى قديمه

چهارمين سمينار بلورشناسى و كانى شناسى ايران

1374

---

مطالعات ژئوشيميايى و هيدروشيمى رسوبات پلاياى زرين واقع در ايران مركزى (استان يزد)

شانزدهمين گردهمايى علوم زمين, سازمان زمين شناسى كشور

1376

موسوى حرمى

ارتباط ژئوشيمى و هيدروشيمى پلاياى عقدا با برونزد هاى سنگى اطراف در ايران مركزى (استان يزد)

دومين همايش انجمن زمين شناسى ايران

1377

موسوى حرمى

شناخت منشا شورابه ها به عنوان كليدى در اكتشاف املاح تبخيرى با نگرشى ويژه به شورابه هاى ايران مركزى

هفدهمين گردهمايى علوم زمين, سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور

1377

موسوى حرمى

معرفى پلاياهاى شرق كشور به عنوان مهمترين خواستگاه املاح تبخيرى و تعدادى از فلزات استراتژيك

همايش شناخت توانمنديهاى معدنى شرق كشور, دانشگاه صنايع و معادن ايران

1378

موسوى حرمى

مطالعه هيدروشيمى شورابه هاى بجستان به منظور اكتشاف املاح تبخيرى و فلز استراتژيك ليتيم

هيجدهمين گردهمايى علوم زمين, سازمان زمين شناسى اكتشافات معدنى كشور

1378

موسوى حرمى

رسوب شناسى و ژئومورفولوژى مخروط هاى افكنه مناطق پست پلايايى در شمال شرق استان يزد واقع در ايران مركزى

سومين همايش انجمن زمين شناسى ايران، دانشگاه شيراز

1378

موسوى حرمى

مطالعه زمين ريخت شناسى كارست و بررسى پتانسيل آب در سازندهاى سخت گستره مشهد - چناران

چهارمين همايش انجمن زمين شناسى ايران, تبريز

1379

موسوى حرمى

مطالعه هيدروشيمى رودخانه هاى واقع در حوزه آبريز شيرين دره و ارتباط آن با رخنمون هاى سنگى اطراف

نوزدهمين گردهمايى علوم زمين، تهران

1379

مستكملى

مطالعه هيدروشيمى پلاياى محمدآباد در جنوب غرب قائن و شناخت ارتباط آن با برونزدهاى سنگى اطراف پلايا

نوزدهمين گردهمايى علوم زمين

1379

موسوى حرمى- محبوب - رضاوند- خانه باد

كاربرد ژئوبوتانى در اكتشاف عناصر كمياب

اولين كنگره بيولوژى كاربردى ايران

1379

ملايى

زمين شناسى و كانى شناسى معدن بوكسيت گوش كمر واقع در ايران مركزى

سيزدهمين همايش انجمن بلورشناسى و كانى شناسى ايران

1384

ملايى

مطالعات اكتشافى و كانه آرايى بوكسيت جاجرم- خراسان شمالى به منظور توليد آلومينا

اولين سمينار مهندسى معدن

1385

ملايى

معرفى گرانيتوئيدهاى جنوب مشهد بعنوان يكى از ذخاير ارزشمند سنگهاي تزئينى و نما در ايران

اولين سمينار مهندسى معدن

1385

ملايى

بررسى پارامترهاى بافتى و برآورد رسوب در حوضه آبريز رودخانه طرق، غرب مشهد(شما شرق ايران)

همايش زمين شناسى كاربردى و محيط زيست

1385

ملايى - جوانبخت،

برآورد رسوب و بررسى روند ريزشوندگى در حوضه آبريز سد طرق( زير حوضه مغان ) جنوب غرب مشهد

دهمين همايش انجمن زمين شناسى ايران، تهران

1385

جوانبخت- موسوى حرمى -شريفى- سوختانلو - بشيرى

ژئوشيمى، كانى شناسى و كاربرد صنعتى كائولن هلاك آباد در خراسان رضوى

اولين كنگره زمين شناسى كاربردى ايران

1386

سعادت، سعيد- باغداردخت، زرى

چالش هاى اساسى فراروى بخش معدن كشور و پيشنهاد براى رفع آنها

اولين كنگره زمين شناسى كاربردى ايران

1386

------

مطالعه زمين ريخت شناسى پلاياى اسماعيل آباد واقع در حوضه سيستان ، شرق ايران

اولين كنگره زمين شناسى كاربردى ايران

1386

-------

تجزيه و تحليل زمين ريخت شناسى پلاياهاى شرق ايران(استان هاى خراسان رضوى و جنوبى)

اولين كنگره زمين شناسى كاربردى ايران

1386

-------

نقش گسل درونه در وضعيت سفره هاى آب زيرزمينى دشت كاشمر

اولين كنگره زمين شناسى كاربردى ايران

1386

-------

رايانه هاى جيبى (pocket p.c.) و كاربرد آنها در زمين شناسى، اولين كنگره زمين شناسى كاربردى ايران

اولين كنگره زمين شناسى كاربردى ايران

1386

هاشمى- قادرى

مقالات علمى در نشريات خارجى

Title

Journal

Year

Co-authors

Geomorphological and sedimentological analysis of Ghasem Abad alluvial fan in the Bajestan playa in south of Khorasan province

1 international symposium of Quaternary, Tehran university,Iran

1995

Moussavi-Haram, Reza

Geological and hydrochemical analysis of 4 major playas in central Iran(Yazd province) and their relation with surrounding bedrocks

31international geological congress, Rio de Janeiro, Brazil

2000

Moussavi-Haram, Reza

Petrological and sedimentary environmental study of Mozduran (upper Jurassic ) in Kopeh- Dagh basin Iran NE

6th International Symposium on Jurassic system, Torino ,Italy

2002

Mollai, Habib

The effect of surrounding lithology on the concentration of Lithium in the brine of Bajestan playa south of Khorassan province

32 international geological congress, Florance, Italy

2004

Moussavi-Haram, Reza, Mollai, Habib

Sedimentary environmental analysis of Tirgan Formation(Cretaceous) in Kopet-Dagh basin, NE Iran

7 international symposium on the cretaceous, Neuchatel, Suisse

2005

Mollai, Habib

Metallogeny of Precambrian rocks in central Iran, International conference on Pracambrian continental growth & tectonism(PCGT-2005)

International conference on Pracambrian continental growth & tectonism(PCGT-2005), Jhansi, India

2005

Mollai, Habib

, Hydrochemstrical analysis of Siyah-Kuh playa brines in central Iran

The 6 international conference on the geological of the Middle East, Al Ain, Emirates

2006

Mollai, Habib

The economic importance of Jurassic system in Iran, with special refrence to the Shemshak Formation

, 6th International Symposium on Jurassic system, Torino ,Italy

2002

Mollai, Habib

The importance of Jurassic sedimentation in the north and north east of Iran, with special reference to the Shemshak and Mozduran Formation

, 16Th International Sediment logical congress , RAU University Johannesburg South Africa

2002

Mollai, Habib

Geology and petrological study of Cretaceous sequences in Gareh Dagh Formation, northwest of Iran, with special refrence to the Mazraeh region

7 international symposium on the cretaceous, Neuchatel, Suisse

2005

Mollai, Habib

A heavy mineral exploration in Allahyar Alluvial fan sediments of east Iran

32 international geological congress, Florance, Italy

2005

Hossainabadi, Motamed,

Petrology of Precambrian rocks of Chapedony complex in central Iran

International conference on Pracambrian continental growth & tectonism(PCGT-2005), Jhansi, India

2005

Mollai, Habib

3. عضويت در مجامع علمى

عضويت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى

نام انجمن

كشور

تاريخ

از

تا

سازمان نظام مهندسى معدن

ايران

1382

كنون

انجمن زمين شناسى ايران

ايران

1380

1385

4. كارهاى تحقيقاتى و پژوهشى و جوايز رسمى

عنوان كار تحقيقاتى

همكاران

محل

اكتشاف ليتيوم در شورابه هاى پلاياى بجستان

موسوى حرمى- ملايى

دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد

مطالعه پتانسيل يابى و ژنز بوكسيت منطقه ازبك كوه

ملايى، حبيب

دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد

مطالعه اسيد هيدروشيمى پلاياى ساغند بمنظوراكتشاف عناصرفلزى كمياب

ملايى، حبيب

دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد

مطالعه سنگهاى تزيينى درنقشه هاى زمين شناسى يكصدهزارم ساغندو چادرملو

ملايى، حبيب

دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد

تعيين عمق مجاز حفارى دردشت كاشمر (برون دانشگاهى)

برزكار، اسماعيل

سازمان آب مشهد

مطالعه رقابت پذيرى مواد معدنى استان خراسان رضوى در بازارهاى جهانى (برون دانشگاهى)

سعادت، سعيد

سازمان صنايع و معادن خراسان

امكان استفاده از قنوات متروكه در تغذيه مصنوعى سفره هاى آب زيرزمينى دشت مشهد (برون دانشگاهى)

آقابيگى، محمد

سازمان آب مشهد

بررسى پتانسيل هاى ژئوتوريسمى منطقه كاشمر

طاهرپور خليل آباد- فاضل ولى پور- طاهرپور

دانشگاه آزاد اسلامى واحد مشهد

5. سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

نقشه بردارى

بلورشناسى هندسى

زمين شناسى تحت الارضى

سنگ شناسى كربناته پيشرفته

زمين شناسى مهندسى

زمين شناسى كاربردى

زمين شناسى و مصالح ساختمانى

رسوب شناسى

سنگ شناسى رسوبى

زمين شناسى نفت

عمليات صحرايى

ژئومورفولوژى

علايق پ‍‍ژوهشى : پلايا- معدن

6. مسئوليتهاى اجرايى و پستهاى مديريت

شرح

محل

تاريخ

از

تا

كارشناس سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور

سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى كشور

1370

1379

بازرس سازمان نظام مهندسى معدن

سازمان صنايع و معادن

1382

1384

دبىر اولين كنگره زمين شناسى كاربردى ايران

دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

1386

----

مدير گروه زمين شناسى و علوم تجربى دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

1386

1390

7. نحوه ارتباط

پست الكترونيكى : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

8. آدرس محل كار

آدرس دانشكده : چهارراه راهنمايى- دانشكده علوم 1

شماره طبقه و اتاق : اول

شماره تلفن تماس : 8403490_0511