شنبه, 30 تیر 1397

1. اطلاعات شخصى و علمىpoorsoltani

نام : مهدی رضا

نام‌خانوادگى: پورسلطانی

تاريخ تولد : 1342

محل تولد : تربت حیدریه

گروه آموزشى : زمین شناسی

مرتبه علمى : استادیار

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

زمین شناسی

فردوسی مشهد

ایران

كارشناسى ارشد

زمین شناسی /رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

آزاد اسلامی واحد تهران شمال

ایران

دكترى تخصصی

زمین شناسی /رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

(با مشارکت دانشگاه دالهاوسی کانادا)

ایران

تخصص اصلى: سنگ شناسی رسوبی (آواریها)

آشنايى با زبانهاى خارجى : انگلیسی

2. انتشارات

مقالات ارائه شده در كنفرانس هاي علمي(داخلي و خارجي):

 

عنوان مقاله

نام كنفرانس

محل برگزاري

زمان برگزاري

همكاران

ژئومورفولوژی و رسوبشناسی حوضه آبریز سنگرد سبزوار

نوزدهمین گردهمایی علوم زمین / ملی

ایران / تهران

1379

رضا موسوی حرمی، اسدا.. محبوبی و ابراهیم امین سبحانی

شناسایی رخساره های رسوبی سازند کشف رود و تفسیر محیط رسوبی آن

نوزدهمین گردهمایی علوم زمین / ملی

ایران / تهران

1385

مهدی رضا پورسلطانی، رضا موسوی حرمی و یعغوب لاسمی

تاثیر عوامل تکتونیکی در رسوبگذاری رخساره های سیلیسی آواری ژوراسیک میانی در شمال شرق ایران

اولین کنگره زمین شناسی کاربردی / ملی

ایران / مشهد

1386

مهدی رضا پورسلطانی، رضا موسوی حرمی

تفسیر تاریخچه سیمانی شدن سنگهای سیلیسی آواری ژوراسیک میانی در شمال شرق ایران

نوزدهمین گردهمایی علوم زمین / ملی

ایران / اهواز

1387

مهدی رضا پورسلطانی، رضا موسوی حرمی

بررسی روند ریز شوندگی رسوبات به طرف پایین دست رودخانه کال سیاه

کنفرانس ملی بررسی دستاوردهای نوین علوم زمین / ملی

ایران / بهبهان

1388

سیف اله اعلمی، مهدی رضا پورسلطانی

مطالعه پارامترهای بافتی و شناسایی مشاء رسوبات رودخانه ای بازه حور (جنوب غربی مشهد)

بیست و هفتمین گردهمایی علوم زمین – سیزدهمین همایش انجمن زمین شناسی / ملی

ایران / تهران

1388

سیف اله اعلمی، مهدی رضا پورسلطانی، سید محمد جواد موسوی

Sedimentology, lithifacies analysis and depositional model of Baz-e-Hour river, SW Mashhad

The 1st International Applied Geological Congress / international

Mashhad,

Iran

 

1389

Alami, S.A,  Poursoltani, M.R.,

Javad

Moosavi, S.M.

Oxygen relative changes and sedimentary rate of the Shemshak Formation in Binaloud Basin, based on studies of Palynology

The 1st International Applied Geological Congress / international

Mashhad,

Iran

 

1389

Saadati Jafaraba,di Sh., Allameh, M., Poursoltani, M.R.,

Introduction of Echinoids species

in Kariz Bolagh area

(SE of Fariman)

The 1st International Applied Geological Congress / international

Mashhad,

Iran

1389

Oskoueian, S., Allameh, M., Poursoltani, M.R.

The Kashafrud Formation of Iran: Jurassic turbidites in the Neotethys Ocean, and their reservoir evaluation

AGS (32nd Colloquium and Annual General Meeting) / international

Cnada

2006

Poursoltani, M.R., Martin Gibilng

Sedimentology and diagenesis of a turbidite succession: the Jurassic Kashafrud Formation of the Kopet-Dagh Basin, northeast Iran

17th International Sedimentological Congress / international

Japan

2006

Poursoltani, M.R., Martin Gibling and Reza Moussavi Harami

Diagenesis of Middle Jurassic turbidite sandstones in NE Iran

 

33rd International geological Congress / international

Norway

2008

Poursoltani, M.R., Martin Gibling

The effect of diagenetic events on porosity: Middle Jurassic sandstones, NE Iran

European Conference for Academic Disciplines (IJAS) / international

Germany

2008

Poursoltani, M.R., Martin Gibling

The effect of cementationand compaction in porosity, Bajocian-Bathonian sandstones, northeast of Iran

Sediment 2010 / international

Germany

2010

Poursoltani, M.R.

Sequence Stratigraphy Of Kashafrud Formation (Upper Bajocian – Bathonian) In The Eastern Kopet-Dagh Basin, NE Iran

 

35. Yıl Jeoloji Sempozyumu/ international

Turkey

2010

Poursoltani, M.R.

Analysis of Middle Jurassic course grain deposits, in the east of Kopet-Dagh Basin, Iran

Sediment 2011 / international

Germany

2011

Poursoltani, M.R.

 

 

مقالات چاپ شده در مجلات معتبر علمي

عنوان مقاله

نام مجله

سال انتشار

همكار(ان)

رتبه علمي

Jurassic deep-water fans in the Neo-Tethys Ocean: The Kashafrud Formation of the Kopet-Dagh Basin, Iran

Sedimentary Geology V. 198, PP. 53-74

2007

 R. Moussavi Harami and M. Gibilng

ISI

Diagenesis, porosity, and thermal maturity of the Kashafrud Formation, a Jurassic deep-sea formation in northeast Iran

Marine and Petroleum Geology, pp. 1 -17

2010

M. Gibling

ISI

Sequence stratigraphy of an Upper Bajocian-Lower Bathonian fluvio-deltaic and deep water fan strata, Kopet Dagh Basin, NE Iran

Sedimentary Geology

IN PRESS

R. Moussavi Harami

ISI

مطالعات رسوب شناسی حوضه آبریز سنگرد سبزوار

فصلنامه علوم زمین، سال 11، شماره 46-45،  صفحه 36 - 47

1381

رضا موسوی حرمی، اسد ا.. محبوبی و ابراهیم امین سبحانی

علمی پژوهشی

ژئومورفولوژی حوضه آبریز سد سنگرد سبزوار

مجله علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، جلد 14، شماره 53، صفحه 4489 - 4502

1383

رضا موسوی حرمی و ابراهیم امین سبحانی

علمی پژوهشی

تفسیر محیط رسوبی سازند کشف رود (باژوسین بالایی- باتونین زیرین)، بر مبنای ایکنوفسیل ها در شمال شرق ایران

فصلنامه علوم زمین، سال 17، جلد 17، شماره 65، صفحه 170- 185

1386

رضا موسوی حرمی و یعغوب لاسمی

علمی پژوهشی

مطالعات آبشناسی حوضه آبریز سنگرد سبزوار

فصلنامه زمین شناسی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، سال 3، شماره 2، صفحه 110 - 118

1386

رضا موسوی حرمی

علمی پژوهشی

جوابیه نقد وبررسی مقاله،  تفسیر محیط رسوبی سازند کشف رود (باژوسین بالایی- باتونین زیرین)، برمبنای ایکنوفسیلها در شمال خاور ایران

فصلنامه علوم زمین، سال 18، شماره 70، صفحه 71-76

1387

رضا موسوی حرمی و یعغوب لاسمی

علمی پژوهشی

نقش سیمانی شدن و فشردگی در میزان تخلخل ماسه سنگهای ژوراسیک میانی، در کمربند رخنمونی شمال شرق ایران

مجله علوم دانشگاه تهران، جلد 36، شماره 1، صفحه 31-47

1389

رضا موسوی حرمی

علمی پژوهشی / ISI

زمین ریخت شناسی حوضه آبریز بینالود

فصلنامه زمین شناسی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،سال 5، شماره 4، صفحه 258 - 265

1388

سیف اله اعلمی، محمد جواد موسوی

علمی پژوهشی

آناليز رسوبات دانه درشت ژوراسيك مياني در بخش شرقی حوضه رسوبي كپه داغ، ایران

دوفصلنامه رخساره های رسوبی، دانشگاه فردوسی مشهد

در حال چاپ

مصطفی کارگر

علمی پژوهشی

دوره های آموزشی و مطالعاتی

نام دوره يا كارگاه

محل

سال

Petrography research

(microprobe experience)

دانشگاه دالهاوزی کانادا

2005

کارگاه روش تدریس و ارزشیابی تدوین طرح درس

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1383

کارگاه کتابخانه دیجیتالی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1385

دوره مهارتهای تعلیم و تربیت1 -2 -3

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1386

دوره تبیین خدمات دانشگاهی (فاز دوم)

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1386

دوره آشنایی با Excel مقدماتی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1389

دوره آشنایی با نرم افزار out look

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1389

تاليف و ترجمه كتاب:

عنوان

پديدآورندگان

ناشر

سال

نقشه برداری عمومی

مهدی رضا پورسلطانی

سخن گستر -1389

3. عضويت در مجامع علمى

عضويت در انجمنهاى علمى-داخلى و خارجى

نام انجمن

كشور

تاريخ

از

تا

دبیر کنگره زمین شناسی

"نخستین کنگره تخصصی رسوب شناسی و چینه شناسی ایران"

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، گروه زمین شناسی

اسفند 1390

 

مدیر روابط بین الملل اولین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، گروه زمین شناسی

سال 1389

 

سایر فعالیت های علمی اجرائی

عنوان

محل

سال

سر دبیر فصلنامه انگلیسی زبان

Iranian Journal of Earth Sciences

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، گروه زمین شناسی

1388-1389

عضو انجمن رسوب شناسان ايران

 

1389

طرح هاي  پژوهشي درون دانشگاهي و برون دانشگاهي

 

عنوان طرح

مجري و همكاران

از سال تا ...

تعیین میزان تخلخل و قابلیت نفوذ پذیری در ماسه سنگهای سازند کشف رود به منظور تعیین سنگ مخزن احتمالی مواد هیدروکربور در منطقه گازی کپه داغ

مهدی رضا  پورسلطانی، رضا موسوی حرمی

1389

تاریخچه حرارتی رسوبات عمیق دریا در شرق حوضه رسوبی کپه داغ، بر مبنای  کانی های رسی

مهدی رضا  پورسلطانی، جواد قدسی

در حال انجام

اطلس مقاطع نازک سنگهای رسوبی (آواری – کربناته)

مهدی رضا  پورسلطانی، جواد قدسی

تصویب شده

5. نحوه ارتباط

پست الكترونيكى  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 6. آدرس محل كار

آدرس دانشكده : خيابان راهنمايى – دانشكده علوم 1 - گروه زمين شناسى

شماره طبقه و اتاق : ساختمان جديد علوم 1- طبقه اول

شماره تلفن تماس : 8403490 - 0511