جمعه, 26 بهمن 1397

1. اطلاعات شخصى و علمىبدون عکس

نام: سيد حسن

نام‌خانوادگى: ملائكه

تاريخ تولد : 04/04/1346

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى : شيمی

مرتبه علمى : مربی

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

كارشناسى ارشد

شيمی آلی

آزاد-مشهد

ايران

2. سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

آزمايشگاه شيمی آلی 1و2

شيمی آلی 1 (بيوشيمی )

. اطلاعات شخصى و علمى

نام: سيد مهدى

نام‌خانوادگى: مهذب حسينيان

تاريخ تولد : 09/09/1344

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى : شيمى

مرتبه علمى : كارشناس آزمايشگاه

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

شيمى محض

آزاد - مشهد

ايران

2. سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

آزمايشگاه شيمى عمومى 2

1. اطلاعات شخصى و علمى

نام: عليرضا

نام‌خانوادگى: شمس

تاريخ تولد : 15/01/1358

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى : شيمى

مرتبه علمى : كارشناس آزمايشگاه

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

شيمى كاربردى

فردوسى-مشهد

ايران

2. سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

آزمايشگاه شيمى تجزيه

1. اطلاعات شخصى و علمى

نام: رامين

نام‌خانوادگى: آريانپور

تاريخ تولد : 01/01/1347

محل تولد : تهران

گروه آموزشى : شيمى

مرتبه علمى : كارشناس آزمايشگاه

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

شيمى محض

آزاد - مشهد

ايران

2. سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

آزمايشگاه شيمى عمومى 1

1. اطلاعات شخصى و علمى

نام: مهرداد

نام‌خانوادگى: آل شهيدى

تاريخ تولد : 18/01/1345

محل تولد : شميران

گروه آموزشى : شيمى

مرتبه علمى : كارشناس آزمايشگاه

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

دبيرى شيمى

بيرجند

ايران

2. سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

آزمايشگاه شيمى آلى

آزمايشگاه جداسارى

1. اطلاعات شخصى و علمى

نام: محمد

نام‌خانوادگى: شاكر

تاريخ تولد : 01/07/1353

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى : شيمى

مرتبه علمى : كارشناس آزمايشگاه

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

كارشناسى ارشد

شيمى آلى

آزاد - مشهد

ايران

2. سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

آزمايشگاه شيمى آلى

1. اطلاعات شخصى و علمى

Image
فریبا صبوحی

نام: فريبا

نام‌خانوادگى: صبوحى

تاريخ تولد : 03/09/1345

محل تولد : بيرجند

گروه آموزشى : شيمى

مرتبه علمى : كارشناس آزمايشگاه

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

شيمى محض

آزاد- مشهد

ايران

2. سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

آزمايشگاه شيمى معدنى

1. اطلاعات شخصى و علمى

Image
فاطمه رضائیان

نام: فاطمه

نام‌خانوادگى: رضائيان

تاريخ تولد : 29/03/1351

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى : شيمى

مرتبه علمى : كارشناس آزمايشگاه

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

دبيرى شيمى

آزاد - مشهد

ايران

2. سوابق تدريس

عنوان دروس تدريس شده

آزمايشگاه شيمى فيزيك (علوم تجربى)

آزمايشگاه شيمى تجزيه (علوم تجربى)

آزمايشگاه شيمى معدنى (علوم تجربى)