دوشنبه, 22 مهر 1398

فهرست سخنراني هاي علمي٬ كنگره و همايش هاي علمي

در ترم دوم سال تحصيلي 89-88

ر

عنوان

زمان

مكان

نام برگزاركننده

1

توليدالكتروشيميايي هيدريدعناصرواندازه گيري با اسپكترومترجذب اتمي كوره گرافيت

31/1/89

دانشكده علوم

محبوبه مسرورنيا

2

MD(molecular dynamics simulation)

28/2/89

دانشكده علوم

محمدرضا بزرگمهر

3

EOS equation(MGA) of stare

4/3/89

دانشكده علوم

علي مرسلي

4

Electrochemical behavior of quinous

20/3/89

دانشكده علوم

سهيلا غلام رسول پورترك

5

نانو ذرات و بررسي ساختار آنها

25/3/89

دانشكده علوم

سيد جلال شخص امام پور

6

Polymer Degradation and stabilization

18/7/89

دانشكده علوم

حسن ظريف نجفي نوشين

7

حسگرهاي شيميايي

21/7/89

دانشكده علوم

غلامحسين رونقي

8

Synthesis & Characterization of polyamides,polyimides & poly(amide-imide)

26/7/89

دانشكده علوم

حسين بهمدي

9

استفاده از نيترون ها در سنتز تركيبات آلي

15/8/89

دانشكده علوم

صادق علامه

10

Imaging in electrochemistry

23/8/89

دانشكده علوم

محمود ابراهيمي

11

كاربرد تكنيك طيف سنجي UV در مطالعات

27/8/89

دانشكده علوم

محمد مومن هروي

12

نانو كاتاليزورهاي پلي اكسومتالات

1/9/89

دانشكده علوم

فاطمه فراش با محرم

13

Solvation & complex formation of ions

16/9/89

دانشكده علوم

راضيه ثانوي خشنود

14

مطالعه ترموديناميكي سنتز كمپلكس ايتريم و اترهاي تاجي

20/9/89

دانشكده علوم

معصومه مهاجري

15

سنتز تركيبات هتروسيكل پيرازول

15/10/89

دانشكده علوم

مينا روشني زعفرانلو