شنبه, 30 تیر 1397

دروس دوره هشت ترمى رشته شیمی

نيمسال اول

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

1

زبان عمومی

خير

عمومى

2

یکی از دروس گروه معارف

خير

عمومى

3

ریاضی عمومی 1

خير

پايه

4

فیزیک پایه 1

خير

پايه

5

شیمی عمومی 1

خير

پايه

6

تربیت بدنی 1

خير

عمومی

نيمسال دوم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

7

فارسی عمومی

خير

عمومى

8

یکی از دروس گروه معارف

خير

عمومى

9

فیزیک پایه 2

خير

پايه

10

ریاضی عمومی 2

خير

پايه

11

آزمایشگاه شیمی عمومی 1

خير

پايه

12

شیمی عمومی 2

خير

پايه

13

آزمایشگاه فیزیک پایه 1

خير

پايه

نيمسال سوم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

14

یکی از دروس گروه معارف

خير

عمومى

15

تنظیم خانواده

خير

عمومى

16

شیمی آلی 1

خير

اصلى

17

آزمایشگاه شیمی عمومی 2

خير

پايه

18

آزمایشگاه فیزیک پایه 2

خير

پايه

19

شیمی تجزیه 1

خير

اصلى

20

شیمی فیزیک 1

خير

اصلى

21

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

خير

اصلى

نيمسال چهارم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

22

یکی از دروس گروه معارف

خير

عمومى

23

شیمی آلی 2

خير

عمومى

24

شیمی تجزیه 2

خير

اصلى

25

شیمی فیزیک 2

خير

اصلى

26

معادلات دیفرانسیل

خير

اصلى

27

آزمایشگاه شیمی آلی 1

خير

اصلى

28

آزمایشگاه شیمی تجزیه 1

خير

اصلى

29

آزمایشگاه شیمی فیزیک 1

خير

اصلى

نيمسال پنجم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

30

یکی از دروس گروه معارف

خير

عمومى

31

شیمی آلی 3

خير

اصلی

32

شیمی دارویی و یا درس انتخابی دیگر

بلی

انتخابی

33

شیمی معدنی 1

خير

اصلى

34

زبان تخصصی شیمی

خير

اصلى

35

آزمایشگاه شیمی تجزیه 2

خير

اصلى

36

آزمایشگاه شیمی فیزیک 2

خير

اصلى

37

آزمایشگاه شیمی آلی 2

خير

اصلى

نيمسال ششم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

38

شیمی فیزیک آلی

خير

اصلى

39

شیمی معدنی 2

خير

اصلى

40

شیمی تجزیه دستگاهی

خير

اصلى

41

روشهای استفاده از متون علمی شیمی

خير

اصلى

42

آزمایشگاه شیمی معدنی 1

خير

اصلى

43

مبانی شیمی کوانتوم

خير

اصلى

44

شیمی محیط زیست یا درس اتنخابی دیگر

بلی

انتخابی

نيمسال هفتم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

45

یکی از دروس گروه معارف

خير

عمومى

46

سنتز مواد آلی یا درس انتخابی دیگر

بلی

انتخابی

47

اصول صنایع شیمیایی

خير

اصلى

48

طیف سنجی مولکولی

خير

اصلى

49

گرافیک و نقشه خوانی

خير

اصلى

50

کارگاه و شیشه گری

خير

اصلى

51

شیمی آلی فلزی

خير

اصلى

52

آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی

خير

اصلى

نيمسال هشتم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

53

وصایای امام

خير

عمومى

54

قرآن

خير

عمومى

55

تربیت بدنی 2

خير

عمومی

56

آزمایشگاه شیمی معدنی 2

خير

اصلى

57

جداسازی و شناسایی مواد آلی

خير

اصلى

58

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

خير

اصلى

59

اصول بیوشیمی یا درس انتخابی دیگر

بلی

انتخابی

60

شیمی هسته ای یا درس انتخابی دیگر

بلی

انتخابی