دوشنبه, 22 مهر 1398

برنامه زمان بندي سمينار هاي اعضاي هيات علمي

گروه فيزيك ( نيمسال دوم 89 – 1388 )

ر

ارائه دهنده

سمت

عنوان

زمان ارائه

1

دكتر مجيد ابراهيمي زاده

استاد مدعو

نانو تكنولوژي در آينده

11/3/89

2

دكتر زهرا امامي

عضو هيئت علمي

انرژي اتمي و آينده ايران

18/3/89

3

دكتر عليرضا حق پيما

عضو هيئت علمي

رهيافت دو كوازكي سبك و كوارك سنگين براي باريدن سنگين در حد تقارني كوارك هاي سنگين

25/3/89

كليه سمينارهاي فوق راس ساعت 30/11 در سالن اجتماعات دانشكده علوم پايه برگزار مي گردد.