دوشنبه, 22 مهر 1398

گروه فیزیک دارای 15 عضو هيأت علمى می باشد. تعداد 7 نفرتمام وقت ، 6 نفر نیمه وقت و 2 نفر بورسیه دکترا با گروه همكارى دارند.

تعداد اعضای هيأت علمی گروه

نوع همکاری

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

جمع کل

تمام وقت

--

--

3

4

7

نیمه وقت

1

1

3

1

6

بورسیه دکترا

--

--

--

2

2

برای آشنایی با اساتید گروه و دیدن مشخصات آنها ، آدرس زیر را کلیک نمایید :

آشنايی با اعضاء هيأت علمی گروه