شنبه, 30 تیر 1397

اولين مجمع عمومی انجمن رياضی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

در تاريخ 8/12/1386 با حضور رياست محترم دانشگاه جناب حاج آقای حلمی به عنوان نماينده تام الاختيار انجمن های علمی دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت پژوهشی دانشگاه جناب آقای دكتر احمدی به عنوان رئيس جلسه و اعضای انجمن برگزار گرديد.

پس از رای گيری 7 نفر به عنوان هيات مديره و 3 نفر به عنوان علی البدل و 1 نفر به عنوان بازرس و 2 نفر بازرس علی البدل به شرح زير تعيين گرديد.

هيات مديره انجمن:

1- آقای دكتر فرشيد سعيدی

2- آقای دكتر حامد ژيانی رضايی

3- آقای دكتر محمود حسنی

4- خانم دكتر مريم امياری

5- آقای دكتر محسن عرفانيان اميدوار

6- خانم زهرا آزموده

7- آقای مسعود چابك سوار

علی البدل ( 1- خانم دكتر مهناز خانه گير 2- آقای رضا الهياری 3- آقای حامد مينایی آذری )

بازرس انجمن:

آقای دكتر جلال الدین ایزدیان

علی البدل (1- آقای شیر محمد خرقانی 2- آقای سعید جمشیدی)