شنبه, 30 تیر 1397

1. اطلاعات شخصى و علمىrezaii

نام: حامد

نام‌خانوادگى: ژيانی رضايی

تاريخ تولد : 1352

محل تولد : مشهد

گروه آموزشى : رياضی

مرتبه علمى : استاديار

تحصيلات

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

رياضی کاربردی

فردوسی

ايران

كارشناسى ارشد

رياضی کاربردی - تحقيق درعمليات

آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقيقات

ايران

دكترى

رياضی کاربردی - تحقيق درعمليات

آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقيقات

ايران

تخصص اصلى: تحقيق در عمليات - تحليل پوششی داده ها

آشنايى با زبانهاى خارجى : انگليسی