شنبه, 30 تیر 1397

دروس دوره هشت ترمى رشته رياضى محض

نيمسال اول

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

1

رياضى پيش دانشگاهى

خير

عمومى

2

فيزيك پيش دانشگاهى

خير

عمومى

3

زبان پيش دانشگاهى

خير

عمومى

4

رياضى عمومى(1)

خير

پايه

5

مبانى كامپيوتر و برنامه سازى

خير

پايه

6

فارسى عمومى

خير

عمومى

7

عمومى

خير

عمومى

نيمسال دوم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

8

رياضى عمومى(2)

خير

پايه

9

فيزيك (1)

خير

پايه

10

مبانى رياضيات

خير

پايه

11

زبان عمومى

خير

عمومى

12

آزمايشگاه فيزيك (1)

خير

پايه

13

عمومى

خير

عمومى

نيمسال سوم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

14

رياضى عمومى(3)

خير

پايه

15

نظريه اعداد

خير

تخصصى

16

معادلات ديفرانسيل

خير

پايه

17

فيزيك (2)

خير

پايه

18

آزمايشگاه فيزيك (2)

خير

پايه

19

تربيت بدنى (1)

خير

عمومى

20

عمومى

خير

عمومى

نيمسال چهارم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

21

آناليز رياضى (1)

خير

پايه

22

آمار احتمال (1)

خير

پايه

23

جبر (1)

خير

پايه

24

رياضيات گسسته

خير

تخصصى

25

تاريخ علم رياضيات يا فلسفه علم رياضيات

بلى

اختيارى

26

تربيت بدنى (2)

خير

عمومى

نيمسال پنجم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

27

جبر خطى

خير

تخصصى

28

آناليز عددى (1)

خير

پايه

29

آمار و احتمال(2)

خير

پايه

30

آناليز رياضى(2)

خير

پايه

31

وصايا

خير

عمومى

32

عمومى

خير

عمومى

نيمسال ششم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

33

جبر(2)

خير

تخصصى

34

هندسه ديفرانسيل موضعى

خير

تخصصى

35

توابع مختلط

خير

تخصصى

36

زبان تخصصى

بلى

اختيارى

37

تنظيم خانواده

خير

عمومى

38

عمومى

خير

عمومى

نيمسال هفتم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

39

آناليز رياضى(3)

خير

تخصصى

40

جبر (3)

خير

تخصصى

41

توپولوژى عمومى

خير

تخصصى

42

هندسه جبرى مقدماتى

خير

تخصصى

43

عمومى

خير

عمومى

44

قرآن

خير

عمومى

نيمسال هشتم

رديف

كد درس

نام درس

اختيارى

نوع

45

توپولوژى جبرى

خير

تخصصى

46

نظريه معادلات ديفرانسيل

خير

تخصصى

47

يكى از دروس اختيارى

(تحقيق در عمليات 1 آناليز عددى 2-فرايند تصادفى- برنامه سازى پيشرفته

بلى

اختيارى