شنبه, 30 تیر 1397

تعداد اعضاء هیأت علمی گروه 20 نفر می باشد که مشروح آنها در جدول زیر مشاهده می شود :

تعداد اعضای هيأت علمی گروه

نوع همکاری

استاد

دانشیار

استادیار

مربی

جمع کل

تمام وقت

---

---

6

8

14

نیمه وقت

2

2

---

2

6

برای آشنایی با اساتید گروه و دیدن مشخصات آنها ، آدرس زیر را کلیک نمایید :

آشنايي با اعضاء هيأت علمي گروه رياضي