دوشنبه, 29 مهر 1398

برنامه زمان بندي  سمينار هاي اعضاي هيات علمي گروه

زمين شناسي و علوم تجربي (نيمسال اول 91 – 1390)

ر

ارائه دهنده

سمت

عنوان

زمان ارائه

1

مهندس مرتضي طاهرپور

هيات علمي

بررسي پتانسيل هاي ژئوتوريسمي منطقه كاشمر

02/09/90

2

دكتر رحيم دبيري

هيات علمي

توليد اليوين فورستريت از سرپانتين به منظور استفاده در صنايع دير گداز

12/09/90

3

مهندس فاطمه مراديان

هيات علمي

مباني و اصول علم پالينولوژي و كاربرد آن در علوم مختلف

19/09/90

ت

 

 

 

 

توجه : كليه سمينارهاي فوق راس ساعت 10 در سالن اجتماعات دانشكده علوم پايه برگزار مي گردد.