دوشنبه, 29 مهر 1398

دروس دوره هشت ترمى رشته زمين شناسى

نيمسال اول

رديف

كد درس

نام درس و تعداد واحد

اختيارى

نوع

1

زمين شناسى فيزيكى1+3

خير

اصلى

2

بلور شناسى هندسى1+1

خير

اصلى

3

رياضى پيش2

خير

پايه

4

زبان پيش2

خير

عمومى

5

شيمى عمومى3

خير

عمومى

6

گروه معارف اسلامى(عمومى)2

خير

عمومى

7

آز شيمى1

خير

پايه

8

فارسى پيش يا عمومى2يا3

خير

عمومى

نيمسال دوم

رديف

كد درس

نام درس و تعداد واحد

اختيارى

نوع

9

بلورشناسى نورى1+1

خير

اصلى

10

زمين شناسى تاريخى3

خير

اصلى

11

رياضى(1)3

خير

پايه

12

فيزيك(1)1+2

خير

پايه

13

زبان عمومى3

خير

عمومى

14

گروه معارف اسلامى(عمومى)2

خير

عمومى

نيمسال سوم

رديف

كد درس

نام درس و تعداد واحد

اختيارى

نوع

15

كانى شناسى1+3

خير

اصلى

16

ديرينه(1)1+2

خير

اصلى

17

رسوب شناسى1+2

خير

اصلى

18

رياضى(2)3

خير

پايه

19

فيزيك(2)1+2

خير

پايه

20

گرو ه معارف اسلامى(عمومى)2

خير

عمومى

نيمسال چهارم

رديف

كد درس

نام درس و تعداد واحد

اختيارى

نوع

21

سنگ شناسى آذرين1+2

خير

اصلى

22

سنگ شناسى رسوبى1+2

خير

اصلى

23

ديرينه شناسى(2)1+2

خير

اصلى

24

كامپيوتر2

خير

پايه

25

زبان تخصصى2

خير

تخصصى

26

گروه معارف اسلامى(عمومى)2

خير

عمومى

27

درس اختيارى2

خير

اختيارى

28

درس اختيارى2

خير

اختيارى

نيمسال پنجم

رديف

كد درس

نام درس و تعداد واحد

اختيارى

نوع

29

سنگ دگرگونى1+2

خير

اصلى

30

زمين شناسى ساختمانى2+2

خير

اصلى

31

فتو‍ ژئولوژى1+1

خير

اصلى

32

چينه شناسى3

خير

اصلى

33

ژئوشيمى3

خير

اصلى

34

گروه معارف اسلامى(عمومى)2

خير

عمومى

نيمسال ششم

رديف

كد درس

نام درس و تعداد واحد

اختيارى

نوع

35

زمين ساخت2

خير

اصلى

36

زمين شناسى اقتصادى1+3

خير

تخصصى

37

زمين شناسى نفت3

خير

تخصصى

38

آبهاى زيرزمينى3

خير

تخصصى

39

گروه معارف اسلامى(عمومى)2

خير

عمومى

40

درس اختيارى2

خير

اختيارى

41

درس اختيارى

خير

اختيارى

نيمسال هفتم

رديف

كد درس

نام درس و تعداد واحد

اختيارى

نوع

42

پترولوژى3

خير

تخصصى

43

زمين شناسى ايران3

خير

تخصصى

44

زمين شناسى مهندسى3

خير

تخصصى

45

درس اختيارى2

خير

اختيارى

46

درس اختيارى2

خير

اختيارى

نيمسال هشتم

رديف

كد درس

نام درس و تعداد واحد

اختيارى

نوع

47

عمليات زمين شناسى ايران1

خير

تخصصى

48

عمليات صحرايى4

خير

تخصصى

49

درس اختيارى2

خير

اختيارى