چهارشنبه, 30 خرداد 1397

اطلاعات شخصى و علمىsaeedi1

نام: فرشيد

نام‌خانوادگى: سعيدى

تاريخ تولد : 1348

محل تولد : رامسر

گروه آموزشى : رياضى

مرتبه علمى : دانشيار

تحصيلات :

تحصيلات

رشته/گرايش

دانشگاه

كشور

كارشناسى

رياضى كاربردى

بيرجند

ايران

كارشناسى ارشد

رياضى محض- جبر ناجابجايى

صنعتى امير كبير

ايران

دكترى

رياضى محض- نظريه

گروهها

آزاد اسلامى مشهد

ايران