دوشنبه, 07 اسفند 1396

سركار خانم دكتر متولي زاده

ارتقاء به مرتبه  علمي دانشياري را به شما تبریک عرض نموده ، توفیق روز افزون شما را در كسب علم و دانش از خداوند متعال آرزومندیم .

حوزه رياست؛اعضاي هيات علمي  و كاركنان دانشكده علوم پايه