دوشنبه, 03 مهر 1396

جناب آقاي دكتر بزرگمهر

بدين وسيله از زحمات و تلاشهاي ارزنده جنابعالي در طول دوران تصدي مديريت گروه شيمي صميمانه تشكر  و قدرداني مي شود ، توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال آرزومندیم .

جناب آقاي دكتر مهدي پردل

انتخاب جنابعالي را به عنوان مدير گروه شيمي تبریک عرض نموده ، توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال آرزومندیم .

حوزه ریاست دانشکده علوم پايه