چهارشنبه, 30 بهمن 1398
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

نشست فرهنگي با اساتيد (كميته فرهنگي )

 

تاريخ برگزاري :7/8/92

مكان :اتاق شورا

2

4