سه شنبه, 30 مهر 1398
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

هم انديشي دانشجويي با دانشجويان فرهنگي

 

تاريخ برگزاري :6/7/92

مكان : اتاق شورا

1