سه شنبه, 30 مهر 1398
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

مسابقه كتابخواني از نهج البلاغه

 

تاريخ برگزاري :28/7/92

مكان : نمازخانه

 

ويژه كاركنان و دانشجويان

6 

5