جمعه, 01 تیر 1397

مسابقه كتابخواني از نهج البلاغه

 

تاريخ برگزاري :28/7/92

مكان : نمازخانه

 

ويژه كاركنان و دانشجويان

6 

5