چهارشنبه, 30 بهمن 1398
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

برگزاري محفل ناگفته هاي دفاع مقدس  وتقدير از كاركنان بسيجي و رزمنده در مورخه 14 مهر ماه سال 92 با حضور سردار مولوي و كاركنان و دانشجويان دانشكده در محل نمازخانه.در اين جلسه از كاركنان رزمنده دانشكده با تقديم جوايزي  تقدير به عمل آمد. 

50

51