سه شنبه, 13 خرداد 1399
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

دفترفرهنگ اسلامي دانشكده علوم پايه برگزار كرد :

كرسي آزاد انديشي با محوريت : نقش زنان در عاشورا

در مورخ 26/8/92 ساعت 12-10 در محل اتاق شوراي دانشكده

در اين جلسه تعدادي ازدانشجويان حضور داشتند ، سوالات و انتقادات خود رامطرح نمودند و سپس توسط داور جلسه سر كار خانم نيك پاسخ هايي ارائه گرديد ، و در پايان جلسه جمع بندي نهايي ازبحث توسط كارشناس امور فرهنگي خواهران صورت گرفت .

11

12