چهارشنبه, 30 بهمن 1398
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

كرسي آزاد انديشي

 - تقابل انقلاب و استكبار-

 

تاريخ برگزاري :14/8/92

مكان :اتاق شورا

14

13