چهارشنبه, 30 بهمن 1398
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

جلسه گفتمان ازدواج دانشجويي ،با حضور استادارجمند جناب آقاي جوادي   مدير طرح ملي همسفر تا بهشت ( ازدواج دانشجويي )

روز سه شنبه تاريخ9/8/96 ويژه خواهران و روز چهار شنبه تاريخ10/8/96 ساعت 12 تا 14ويژه برادران  در دانشكده علوم پايه برگزار گرديد    .

دفتر فرهنگ اسلامي دانشكده علوم

photo 2017 11 05 11 51 44

photo 2017 11 05 11 51 50

photo 2017 11 05 11 51 54

photo 2017 11 05 11 52 00