سه شنبه, 30 مهر 1398
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

اولين جلسه كميته فرهنگي سال 96 دانشكده علوم در تاريخ 26/1/96 ساعت 8 صبح با حضوررياست محترم دانشكده  واعضاء تشكيل گرديد.

photo 2002 01 08 01 20 23