سه شنبه, 13 خرداد 1399
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

باشروع ترم تحصیلی اولین جلسه کمیته فرهنگی تشکیل گردید وراهکارهای اثرگذاری فعالیت های فرهنگی وجذب حداکثری دانشجویان بحث وتبادل نظر بعمل آمد.

photo 2002 01 07 02 47 50

photo 2002 01 07 02 47 58

photo 2002 01 07 02 49 34