چهارشنبه, 30 خرداد 1397

اعضاء قطب علمی شیمی (بر اساس حروف الفبا)

دکتر بزرگمهر

دکتر بکاولی

دکتر بهمدی

دکتر بیرم آبادی

دکتر پردل

دکتر ثانوی

دکتر داوودنیا

دکتر روشنی

دکتر رونقی

دکتر زمانی

دکتر شخص امام پور

دکتر ظریف نجفی نوشین

دکتر علامه

دکتر فراش با محرم

دکتر مرسلی

دکتر مسرورنیا

دکتر مومن هروی