جمعه, 12 آذر 1400
دانشكده مهندسي دانشگاه آزاد اسلامى مشهد

tabestan1

ساعت شروع انتخاب واحد در دانشكده علوم (راهنمايي و الهيه ) ساعت 12 مي باشد.