جمعه, 08 اسفند 1399

tabestan1

ساعت شروع انتخاب واحد در دانشكده علوم (راهنمايي و الهيه ) ساعت 12 مي باشد.